Informacions per a la matrícula de 1r curs i estudiants de nou accés

CALENDARI DE MATRICULACIÓ DE 1R CURS

La matriculació s'ha de fer presencialment a l'Escola. No es podrà acceptar una matrícula online, atès que això no garanteix que es respecti l'ordre. Cal venir a l'hora assignada amb la documentació requerida.

El programa de matriculació és el mateix de la inscripció a les proves d'accés. Cal entrar amb el mateix usuari que es va crear en el moment de la inscripció (DNI/passaport) i portar la contrasenya generada en aquell moment. (Si l'heu oblidat, podeu recuperar-la aquí, clicant a "recordar contrasenya", i la rebreu al correu electrònic).

 

Documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula

Imprescindible:

  • Número IBAN del compte bancari i fotocòpia del DNI del titular del compte
  • Foto tipus carnet
  • Targeta de crèdit/dèbit per efectuar el pagament de la totalitat de la matrícula o del primer termini

Si escau:

  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, vigent, o del carnet de família monoparental, o altra documentació acreditativa de les exempcions vigents.
  • Documentació acreditativa dels reconeixements acceptats. Consulteu la informació relativa als reconeixements derivats d'estudis anteriors.
  • Si realitza la matrícula un tercer, el full d'autorització corresponent.
  • Original i fotocòpia de la Matrícula d'Honor de batxillerat

 

Pagament de la matrícula - estudiants de 1r curs / nou accés

a) Totalitat de la matrícula

Forma de pagament: es farà el mateix dia de la matrícula amb targeta de crèdit/dèbit*. 

b) Parcial en dos terminis

Forma de pagament: el primer termini es farà efectiu el mateix dia de la matrícula amb targeta de crèdit/dèbit*. El segon pagament es farà per rebut domiciliat en data 13 de febrer de 2019.

* L'escola disposa d'un terminal TPV/Datàfon per poder fer el pagament.

La matrícula no serà efectiva si no es realitza el pagament

Informacions específiques

Assignatures que cal matricular a 1r segons l'especialitat i la modalitat, amb el nombre de crèdits, les hores lectives i el període de docència

Consulteu els horaris de les assignatures no instrumentals, improvisacions i cors.

 

  • Per a les assignatures de formació bàsica en format anual (Música i Cultura I i II, Fonaments de la composició, Metodologies d'anàlisi musical i Percepció auditiva general), cal escollir sempre un grup amb la mateixa lletra. Per l'assignatura Metodologies d'anàlisi musical, cal escollir sempre un grup amb la mateixa lletra i número.
  • La desiderata de professor d'assignatura principal (Instrument/Composició/Direcció), d'Instrument secundari i de cambres es fa el dia de la matrícula mitjançant el següent formulari:

Consulteu el professorat d'instrument, de composició, de direcció i de conjunt i els instruments secundaris vinculats per a cada especialitat i modalitat. 

Per fer un instrument diferent, caldrà sol·licitar-ho i acreditar un nivell equivalent a 3r cicle de Grau Professional.