Direcció, docència i avaluació

 

Direcció

Cada assignatura té un/a sol/a director/a. En les especialitats d’Interpretació i Direcció, per tant, hi ha director/a pel Concert Final i director/a pel Treball de recerca, que poden ser el mateix.

Per l’assignatura de Concert final, l’estudiant escollirà un director del Concert final, que podrà ser el professor de l’assignatura d’instrument principal. Si no és aquest, podrà ser un altre professor del departament corresponent a l’àmbit de l’estudiant, o si no és el cas, acreditar una formació sòlida en alguna de les modalitats instrumentals de l’àmbit de l’estudiant, o bé tenir una relació essencial amb el contingut del concert. En aquests darrers casos, caldrà l’aprovació del cap del departament corresponent.

Per les assignatures de Treball de recerca i Treball Fi de grau , l’estudiant escollirà un/a director/a, que haurà de ser un professor acreditat per dirigir aquest treballs (a La meva Esmuc es publica el llistat de professors acreditats).

Per a la tria del director del treball, hi ha les tres opcions següents:

  • L’estudiant estableix un tema per al seu treball i busca un/a professor/a que l’hi dirigeixi.
  • L’estudiant s’adreça al departament corresponent perquè li proposi algun tema; un cop escollit, s’adreça a un/a dels/les professors/es que el mateix departament li suggereix.
  • L’estudiant estableix contacte amb un/a professor/a perquè li dirigeixi el treball i tots dos, de comú acord, estableixen el contingut.

 

Docència

En l’especialitat d’Interpretació, l’assignatura Concert Final comporta 12,5 hores lectives de docència amb el director, i l’assignatura Treball de recerca, 7,5 hores lectives.

En l’especialitat de Direcció, l’assignatura Concert Final comporta 10 hores lectives de docència amb el director, i l’assignatura Treball de recerca, 10 hores lectives.

En la resta d’especialitats, l’assignatura Treball Fi de grau comporta 20 hores lectives de docència amb el director.

La impartició a càrrec del/la director/a del treball/concert tindrà la periodicitat que aquest i l’estudiant estableixin de mutu acord.

 

Avaluació

Per tal que el treball escrit pugui ser defensat cal l’acceptació per escrit del director. Aquesta acceptació figurarà a la portada del treball (vegeu-ne model al Web).

En l’assignatura Concert Final, l’avaluació es durà terme en la realització del propi concert, per part d’un tribunal constituït pel director, el professor d’instrument principal (si no és el director), un professor mínim de la modalitat o àmbit (dos, si el director és el professor d’instrument principal), i un altre professor del departament corresponent. En la nota final tindrà un percentatge l’avaluació del seguiment que hagi fet el director.

En les assignatures Treball de recerca i Treball Fi de grau, l’avaluació es durà a terme en la presentació i defensa del treball, per part d’un tribunal constituït pel director i dos professors més. Si el director és professor del departament corresponent, un dels altres dos serà d’un altre departament. En la nota final tindrà un percentatge l’avaluació del seguiment que hagi fet el director (el director, a més, estarà obligat a redactar un breu informe sobre el treball realitzat).

Cal lliurar un total de 3 còpies en suport paper del treball escrit (incloent-hi tota la documentació annexa, sigui del format que sigui) més una còpia en suport CD o DVD.

De manera general, els criteris d’avaluació seran:

  • El seguiment del pla inicialment presentat a l’avantprojecte,
  • L’aplicació d’una metodologia de recerca adient als objectius proposats,
  • La vinculació del projecte amb el món professional, les necessitats del nostre entorn, la capacitat d’incidir-hi,
  • Les competències artístiques, en el cas de la interpretació i de la composició,
  • L’aplicació de competències artístiques als diferents terrenys en la resta d’àmbits,
  • Els aspectes organitzatius del concert en els àmbits interpretatius, incloent-hi la tria o elecció de destinataris preferents.