Reconeixement de crèdits

Segons l’article 9.2 del Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors, l’alumnat pot obtenir el reconeixement acadèmic de crèdits obtinguts en ensenyaments oficials, dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, tant en centres d’ensenyaments artístics superiors com en altres centres de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i que computen a efectes de l’obtenció del títol oficial.

Estudiants que ja estan cursant estudis a l'Esmuc

Procediment

Cal presentar la 

degudament complimentada a la secretaria acadèmica de l’escola.

Juntament amb la sol·licitud, caldrà mostrar l’original de l’expedient acadèmic on hi figurin les assignatures cursades, i lliurar-ne una còpia.

També caldrà adjuntar el programa i /o la descripció de cadascuna de les assignatures cursades que es vulguin reconèixer (excepte en el cas d’assignatures cursades a l’Esmuc).

S’efectuarà el pagament en metàl·lic de la taxa corresponent en el moment  de presentar la sol·licitud.

Terminis

Des del mes d’octubre fins a mitjans de juny. Fora d’aquest termini no s’acceptaran sol·licituds de reconeixement.

Resolució

L’estudiant haurà de recollir la resolució a la secretaria acadèmica en horari d’atenció al públic. És imprescindible lliurar-ne còpia cada vegada que es matriculin assignatures reconegudes.

 

Estudiants de nou accés

Procediment

Els estudiants admesos que volen reconèixer crèdits/assignatures que ja tenen cursades cal que enviïn un correu electrònic dirigit al secretari acadèmic i adjuntin el certificat acadèmic en el termini de 3 dies laborables a partir de la data de publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés.

El secretari acadèmic citarà individualment cada estudiant per valorar i donar resposta a la seva sol·licitud de reconeixement. Tot seguit es formalitzarà la matrícula.

En aquesta entrevista, l’estudiant haurà de presentar obligatòriament l’original i còpia de l’expedient acadèmic on hi figurin les assignatures que es vulguin reconèixer. Omplirà i presentarà al registre la sol·licitud escrita de reconeixement i efectuarà el pagament en metàl·lic de la taxa corresponent.

Resolució

Un cop completat el procediment, es lliurarà a l’estudiant la resolució de la sol·licitud. Caldrà presentar-ne còpia cada vegada que es matriculin assignatures reconegudes. 

  

Observacions

Cal sol·licitar el reconeixement abans d’efectuar la matrícula de les assignatura/es  corresponents.

En el cas que es vulgui sol·licitar el reconeixement d’assignatures ja matriculades, cal anul·lar la convocatòria i matricular-les al curs següent, després de tenir el reconeixement acceptat.

En cap cas es podran canviar a reconegudes dins el mateix curs.

Recomanem a l’estudiant que tingui en compte la totalitat del currículum i sol·liciti en una sola vegada tots els reconeixements possibles, ja que aquest tràmit comporta el pagament d’una taxa.