Presentació

El títol superior de música LOE comporta l'aplicació dels principis recollits en el Pla de Bolonya, en especial el sistema de còmput de crèdits ECTS, i està regulat per la següent legislació:

El currículum que porta a l’obtenció d’aquest títol consta de 240 ECTS distribuïts en quatre cursos, i s’imparteix en set especialitats. La titulació equival, a tots els efectes, a un grau universitari. 

Aquests estudis tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals que dominin els coneixements propis de la música i adoptin les actituds necessàries que els facin competents per a integrar-se en els diferents àmbits professionals d’aquesta disciplina.

El perfil del titulat superior de música correspon al d’un professional qualificat que ha obtingut la maduresa i la formació tècnica i humanística necessàries per a realitzar de forma plena l’opció professional més adequada a les seves capacitats i interessos, per mitjà del desenvolupament de les competències comuns als estudis de Música i a la corresponent especialitat.

L'Esmuc ha seguit un procés de verificació dels estudis de títol superior de música LOE per part de l'Agència de Qualitat Universitària (AQU). Arran de la valoració favorable d'aquesta agència, els plans d'estudis han estat aprovats pel Departament d'Ensenyament, i seran publicats properament en una Resolució.