Pla d'acció tutorial

De manera general, totes les accions que es realitzen amb la finalitat d’orientar als estudiants al llarg dels seus estudis formen part de la tutoria de l’estudiant. El conjunt d’accions tutorials que rep l’estudiant conformen el Pla d’acció tutorial.

Objectius generals del Pla d'acció tutorial 

Relacionats amb el centre com a institució
 • Canalitzar la relació de l’estudiant amb l’Escola.
 • Facilitar la seva adaptació al centre.
 • Impulsar la participació de l’estudiant en les activitats escolars.
 • Facilitar-li l’accés a la informació que necessiti sobre l’Escola.
Relacionats amb habilitats socials de tots els membres de la comunitat educativa
 • Dinamitzar la relació de l’estudiant amb els companys.
 • Millorar la coneixença i la relació entre professors, tutors i tutores, i estudiants.
 • Contribuir a la millora del clima de les relacions humanes dins de la institució.
Relacionats amb el suport a l’estudiant
 • Fer un seguiment individualitzat de l’estudiant i ajudar-lo en la seva evolució acadèmica, professional, personal i social, recollint sempre de forma confidencial la informació de l’estudiant (sobre la família, treball, estudis i sobre actituds, valors, percepcions personals, etc.)
Relacionats amb el progrés acadèmic de l’estudiant
 • Valorar el seu rendiment escolar:
 • Contrastar la informació rebuda dels diversos professors i professores sobre els
 • resultats acadèmics de l’estudiant.
 • Reflexionar conjuntament amb l’estudiant sobre la seva pròpia dedicació, el rendiment acadèmic i la capacitat per a assolir les fites que s’ha proposat.
 • Orientar-lo en qüestions d’optativitat curricular.
Relacionats amb el món laboral
 • Preveure i orientar l’estudiant en la transició al món del treball.

 

Camps de la tutoria

La Tutoria es duu a terme en tres camps:

Personal i social

Dóna suport a l’estudiant perquè trobi l’equilibri emocional i cognitiu com a individu i com a membre actiu de la societat de la qual forma part.

Acadèmic

Dóna suport a l’estudiant perquè pugui aconseguir la informació, les vies de comunicació amb el professorat i companys i companyes, les habilitats socials de participació i les eines de treball i d’estudi que li permetin aprofitar al màxim els seus propis recursos i els de la institució, i aconseguir l’èxit acadèmic més alt possible.

Un element especialment important del camp acadèmic és l’orientació curricular, sobretot en la tria d’assignatures optatives, grups, professorat, horaris, àmbits, possibles canvis d’àmbit, etc. Aquesta orientació demana al tutor o la tutora un coneixement profund del currículum i de la normativa que regula la vida acadèmica del centre.

Aquesta orientació té un moment de concreció important en la preparació de la matriculació al curs següent tenint en compte tots els elements d’opcionalitat i d’optativitat.

Professional

Orienta l’estudiant en la transició al món del treball i al seu futur desenvolupament professional. Caldrà trobar un equilibri entre el descobriment i la reafirmació de la vocació i les oportunitats laborals i professionals que el mercat del treball en el camp de la música li pugui oferir.