Perfil d'ingrés dels estudiants de Musicologia

El perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Musicologia ve definit pel conjunt de competències inicials que es consideren necessàries per iniciar els estudis en aquesta titulació. Aquestes competències són les que s’avaluaran en les proves d’accés específiques per al Títol Superior de Música.

Les competències s’agrupen en:

  1. Competències de coneixements i d’habilitats
  2. Competències associades a capacitats
Coneixements i habilitats
Disposar d’un determinat domini auditiu que permeti el reconeixement dels paràmetres musicals de so i temps.
Mostrar l’habilitat de realitzar una transcripció musical escrita correcta.
Mostrar coneixements d’harmonia i de formes musicals, segons l’estil musical.
Mostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements constitutius d’una obra musical (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.).
Mostrar coneixement suficient de la historia de la música i de la seva contextualització, segons l’estil.
Mostrar el coneixement i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).
Saber esquematitzar i organitzar la informació, saber argumentar observar.
Mostrar coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia musical.
Mostrar un domini instrumental suficient en la interpretació musical.
Mostrar comprensió musical suficient i comunicació d’aquesta comprensió en la interpretació musical.
Capacitats
Mostrar capacitat per a comprendre i interpretar una situació musical no familiar.
Mostrar capacitat per a extreure informació concreta d’un document, analitzar i jerarquitzar la informació, relacionar conceptes i contextualitzar situacions musicals i repertoris.
Mostrar capacitat suficient per a la redacció i l’expressió escrita, per a l’elaboració crítica d’un discurs, i per a l’ús d’eines d’anàlisi musicològica diversificades.
Mostrar capacitat de connectar i relacionar coneixements previs d’història de la música, de l’art i de la cultura amb un tema nou.
Mostrar capacitat per a l’expressió oral i l’argumentació.