Perfil d'ingrés dels estudiants de Composició

El perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Composició ve definit pel conjunt de competències inicials que es consideren necessàries per iniciar els estudis en aquesta titulació. Aquestes competències són les que s’avaluaran en les proves d’accés específiques per al Títol Superior de Música.

Les competències s’agrupen en:

  1. Competències de coneixements i d’habilitats
  2. Competències associades a capacitats
Coneixements i habilitats
Disposar d’un determinat domini auditiu que permeti el reconeixement dels paràmetres musicals de so i temps.
Mostrar l’habilitat de realitzar una transcripció musical escrita correcta.
Mostrar coneixements d’harmonia i de formes musicals, segons l’estil musical.
Mostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements constitutius d’una obra musical (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.).
Mostrar coneixement suficient de la historia de la música i de la seva contextualització, segons l’estil.
Mostrar el coneixement i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).
Saber esquematitzar i organitzar la informació, saber argumentar observar.
Mostrar coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia musical.
Mostrar un domini instrumental suficient en la interpretació musical.
Mostrar comprensió musical suficient i comunicació d’aquesta comprensió en la interpretació musical.
Capacitats
Mostrar la capacitats d’estructurar, conceptualitzar i desenvolupar una idea musical en un context donat.
Mostrar la capacitat de posar els coneixements compositius adquirits al servei de la forma i el sentit de conjunt d’una composició breu, en el marc d’una coherència estructural i estilística globals.

Mostrar la capacitat d’estructuració sonora, conceptualització

tímbrica i desenvolupament instrumental a partir d’un context i una formació donades.

Mostrar capacitats d’expressió  i d’estructuració musical a través de la composició.
Mostrar la capacitat de concreció i de claredat discursiva, en l’explicació i verbalització de les idees musicals pròpies.
Mostrar capacitat de lectura i seguiment pianístic de partitura, capacitat de reacció i immediatesa musical, així com capacitat de transmetre sentit musical i comprensió.