Composició

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat de Composició:

Objectius docents

Perfil professional

Continguts

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

 

Objectius docents

L’especialitat de Composició del Títol superior de música té com a objectiu fonamental formar professionals altament qualificats en l'àmbit de la creació musical, coneixedors de la diversitat de possibilitats al seu abast, posseïdors d'una estètica i un llenguatge propis, i preparats per treballar amb aquells formats, mitjans, gèneres i contextos creatius necessaris i habituals a l'hora de satisfer les demandes professionals.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Composició.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Composició ha de ser un professional qualificat per a la creació musical, amb un complet domini de les estructures musicals en tots els seus aspectes, teòrics i pràctics; haurà d’estar capacitat per a escriure i adaptar música per a diferents contextos i formacions, amb una personalitat artística ben definida però susceptible d’evolució. Haurà de tenir un coneixement ampli de les possibilitats que brinda la tecnologia, i ser capaç d’adequar-se a les exigències o requisits propis de diferents mitjans, fent incloure els projectes escènics i audiovisuals.

També haurà d’estar format per a l’exercici de l’anàlisi musical i del pensament crític sobre el fet creatiu, així com mostrar capacitat per a transmetre-ho de forma oral o escrita i disposar d’una sòlida formació metodològica i humanística que l’ajudi a la tasca d’investigació i experimentació musical.

Continguts

Els continguts bàsics d’aquesta formació compositiva són els següents:

 • Tècniques de composició instrumental clàssiques i contemporànies.
 • Introducció a tècniques de composició amb ordinadors i sons electrònics.
 • Composició per a cinema o mitjans audiovisuals diversos.
 • Composició de música per a d’altres estils o formats, com ara el jazz o la música per a cobla.

Els estudis de composició no estan dividits en itineraris o modalitats. A partir dels continguts bàsics mencionats, l'estudiant pot fer un itinerari propi d'acord amb les seves tendències i preferències estètiques, tècniques o estilístiques, i amb un major grau d'especialització en aspectes concrets, mitjançant la tria de les assignatures optatives i del professor de composició individual. L’estudiant aprèn a escriure per a formacions instrumentals diverses (cambra, cor i orquestra), mitjans electroacústics i audiovisuals, i diferents aplicacions de la creació musical actual (concert, dansa, teatre, cinema, televisió, instal·lacions sonores...).

Pla d’estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball de fi de grau.
Dins de les matèries obligatòries d’especialitat, que inclouen matèries comunes a totes les especialitats com Formació instrumental complementària i Música de conjunt, el pes més gran el té la matèria de Composició i instrumentació que inclou assignatures com:

 • Composició principal (docència individual)
 • Seminaris de composició
 • Instrumentació i orquestració
 • Tècniques de composició

Consulteu el currículum detallat dels quatre cursos.

Consulteu les competències transversals, generals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la creació musical en diversitat de contextos laborals, com ara:

 • Música per a concert per a diferents formacions instrumentals.
 • Música per a ballet, teatre, cinema, ràdio o televisió.
 • Instal·lacions sonores.
 • Música per a web, videojocs o publicitat.

Els coneixements teòrics i analítics adquirits faciliten als titulats l’accés a estudis de postgrau i altres camps com el món editorial o la crítica musical.

Professorat

El departament de Teoria, composició i direcció reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a estètiques, estils, tècniques, mitjans i enfocaments en el món de la creació musical. Sovint es conviden professors visitants de reconegut prestigi internacional per impartir classes i seminaris per facilitar que els estudiants entrin en contacte amb diferents corrents del pensament creatiu contemporani, i d'aprendre directament de mestres de la composició actual.

Des del departament també es facilita l'estrena, la interpretació i l’enregistrament dels treballs i composicions dels estudiants com una eina imprescindible per a l'aprenentatge i desenvolupament dels estudis.