Competències específiques en l’especialitat de Musicologia

En finalitzar els seus estudis, els titulats i les titulades superiors de música en l’especialitat de Musicologia han de posseir les següents:

Competències específiques
MU1 Conèixer l’estructura musical de les obres dels diferents repertoris de la tradició occidental i d’altres, amb capacitat de valorar plenament els seus aspectes sintàctics i sonors.
MU2 Conèixer les condicions artístiques, històriques i socials en què s’ha desenvolupat la creació musical i la pràctica interpretativa.
MU3 Conèixer els materials de la música, les tècniques històriques i modernes de composició, dels instruments, la seva construcció, la seva acústica, com altres característiques organològiques.
MU4 Dominar un o més instruments adequats al seu camp principal d’activitat.
MU5 Conèixer les fonts musicals i les eines d’accés a les mateixes, així com les tècniques necessàries per a la seva difusió.
MU6 Conèixer els mètodes d’investigació científica propis del seu camp i les seves aplicacions.
MU7 Adquirir la capacitat crítica per valorar els productes de l’activitat musical de diferents períodes sota una perspectiva que integri aspectes artístics, històrics i socials.
MU8 Argumentar i expressar de forma escrita i verbal els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical.