Competències específiques en l’especialitat de Composició

En finalitzar els seus estudis, els titulats i les titulades superiors de música en l’especialitat de Composició han de posseir les següents:

Competències específiques
CO1 Conèixer els principals repertoris de la tradició occidental i d’altres músiques, i adquirir la capacitat de valorar plenament els aspectes expressius, sintàctics i sonors de les obres corresponents.
CO2 Adquirir la formació necessària per a reconèixer i valorar auditivament i intel·lectualment diferents tipus d’estructures musicals i sonores.
CO3 Interpretar analíticament la construcció de les obres musicals en tots i cada un dels aspectes i nivells estructurals que les conformen.
CO4 Saber aplicar les noves tecnologies a l’àmbit de la creació musical en una varietat de contextos i formats, incloent les col·laboracions amb altres camps artístics.
CO5 Dominar les tècniques i recursos dels principals estils compositius històrics i recents.
CO6 Conèixer els fonaments d’acústica musical, les característiques acústiques dels instruments, les seves possibilitats tècniques, sonores i expressives, així com les seves possibles combinacions.
CO7 Desenvolupar l’interès, capacitats i metodologies necessàries per a la investigació i experimentació musical.
CO8 Conèixer les tendències i propostes més recents en diferents camps de la creació musical.
CO9 Valorar i conèixer de forma crítica les tendències principals en el camp de la interpretació en un ampli repertori de diferents èpoques i estils.
CO10 Transmetre verbalment un judici teòric, analític, estètic i crític ben estructurat, més enllà de la seva aplicació a l’àmbit estrictament compositiu.
CO11 Adquirir una personalitat artística singular i flexible que permeti adaptar-se a entorns i reptes creatius múltiples.