Assignació de professorat d’assignatures individuals

Cal tenir en compte que, en el moment de la matrícula, els estudiants sol·liciten professor d’Instrument principal i secundari, així com  de direcció i composició principal, i posteriorment el departament corresponent du a terme l’assignació, seguint l’ordre de prioritats següent: 

  1. Instrument o composició principal que continua amb el professor sol·licitat.
  2. Instrument o composició principal que continua amb el professor sol·licitat després de retornar d’Erasmus.
  3. Instrument o composició principal de primer curs (nou estudiant) o que, no essent de primer curs, sol·licita aquest professor (obligació seguir procediment sol·licitud canvi professor)
  4. Instrument o composició principal sol·licitat per un estudiant que ve des d’un centre europeu a cursar un període Erasmus a l’Esmuc.

Es pot sol·licitar un canvi de professor o professora dins el període establert al calendari de Secretaria Acadèmica, adreçant una sol·licitud al Cap del Departament (que cal entrar al registre de secretaria), el qual estendrà l’autorització corresponent si ho troba pertinent i segons les disponibilitats. El professor sol·licitat, però, haurà de donar el vist-i-plau previ a l’autorització del Cap del Departament.  

El professor haurà d’acceptar els estudiants que hagin sol·licitat cursar els estudis amb ell mentre no sobrepassi el temps màxim autoritzat de docència. Si el professor té més demanda que hores disponibles podrà decidir sobre l’acceptació dels estudiants, sempre atesos els criteris expressats més amunt.

Referent a l’Instrument secundari, cal tenir en compte que els estudiants sol·liciten un determinat instrument en primera sol·licitud (que és el que matriculen) i un altre en segona, ja que és possible que no hi hagi disponibilitat horària suficient per part del professorat d’un instrument concret. En aquest cas, s’efectuaria un canvi d’instrument en la matrícula, prèvia notificació a l’estudiant, i se li assignaria el professor corresponent. L’ordre de prioritats és el següent:    

  1. Instrument secundari que continua amb el professor sol·licitat.
  2. Instrument secundari que retorna d’Erasmus al mateix professor.
  3. Instrument secundari que ja va sol·licitar el curs passat, no hi va poder accedir i ho torna a sol·licitar.
  4. Instrument secundari de primer curs (nou estudiant).
  5. Instrument secundari no de primer curs que demana aquest professor per primera vegada.