Segona titulació i posteriors

Les persones que han finalitzat uns estudis superiors de música, ja sigui a l'Esmuc o a un altre centre oficial de l'Estat espanyol, i que desitgen cursar una altra titulació han de realitzar les proves d’accés, i indicar en la inscripció aquesta circumstància. Cal tenir en compte que no és permès cursar més d’una titulació simultàniament a l'Esmuc, ni a dos centres oficials de música alhora.

En cas de ser admès, i abans de la matriculació, caldrà que sol·liciti entrevista a Secretaria Acadèmica per tal de determinar quines assignatures li seran reconegudes en la nova titulació i el procediment a seguir.

Als estudiants que tinguin un o més títols de grau superior de música se'ls aplica un recàrrec del 40% dels preus per crèdit en les assignatures que cursaran en la nova titulació.