Inscripció i terminis

Procediment i terminis de la inscripció

Documentació a presentar Inici Data límit
Sol·licitud d’inscripció 18 de maig 3 de juny*
Còpia del DNI; NIE o passaport en format PDF o JPG. 18 de maig 3 de juny
Còpia carnet de família nombrosa, monoparental o altra documentació per exempció o descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau) en format PDF o JPG. 18 de maig 3 de juny
Pagament 18 de maig 3 de juny
Còpia del títol de batxillerat i Grau Professional (candidats que disposen d'aquesta titulació en el moment de la inscripció) en format PDF o JPG. 18 de maig 3 de juny
Còpia del Grau Professional (candidats que cursin el sisè curs de grau professional de música i que no poden acreditar aquesta titulació en el moment de la inscripció) en format PDF o JPG. Consultar requisits 18 de maig 25 de juny*
Còpia del títol de batxillerat (o document equivalent) (candidats que encara estan cursant aquesta titulació en el moment de la inscripció). en format PDF o JPG. Consulta els requisits 18 de maig

15 de juliol*

(o com a màxim,
el dia de la matrícula)

Còpia de l’homologació o volant condicional del títol de batxillerat (candidats que tinguin aquests estudis fets a l’estranger) en format PDF o JPG. 18 de maig

15 de juliol*

(o com a màxim,
el dia de la matrícula)

* No més tard de les 14:00.

Tota la documentació s’ha de lliurar com a document adjunt en format PDF o JPG a: bustia.documentacioproves@esmuc.cat

Els títols de batxillerat i grau professional s'han d'acreditar mitjançant la còpia del resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid. 

 

Inscripció

El període d’inscripció i pagament és del 18 de maig al 3 de juny. El formulari només estarà disponible fins a les 14:00 h del 3 de juny.

És important imprimir el formulari de sol·licitud d'inscripció un cop s'hagi omplert. Cal tenir en compte que, un cop completat, no es pot modificar cap dada. 

 

Taxes d'inscripció: 80 €

El candidat no tindrà dret a la devolució de l'import de les taxes d'inscripció a les proves en cas de no presentar-se.

 

Per consultes relacionades amb la inscripció a les proves d'accés, adreça't a: secretaria.academica@esmuc.cat