Preguntes freqüents

Accés als estudis oficials de l'Esmuc

Quins estudis cal haver cursat abans de fer les proves d’accés a l’Escola?

Cal haver cursat el batxillerat i el grau professional de música, o bé acreditar coneixements equivalents a ambdós estudis a través d’una prova específica (una prova per cadascuna de les situacions: batxillerat i grau professional). La prova per als candidats sense títol de grau professional consisteix en l’anàlisi d’un fragment o obra musical en partitura i àudio.

En quines dates es convoquen les proves d’accés?

Durant el darrer trimestre del curs anterior. 

Les proves d'accés són les mateixes per a totes les titulacions?

La prova d’accés té una part igual per a totes les titulacions, i una altra amb especificitats relatives a l’orientació musical de la titulació (jazz/música moderna, música antiga, música tradicional, música clàssica/contemporània, musicologia, pedagogia, sonologia, composició, direcció), i el valor de cadascuna de les parts depèn de la naturalesa dels estudis als quals aspira el candidat o candidata.

Com és el dictat? Amb quins instruments es tocarà? Hi haurà reproductor d'àudio?  

Hi ha un dictat melòdic i un d’harmònic/polifònic, sempre dins d’un context tonal. Es proporciona un àudio que s'escolta a través d'un telèfon mòbil.

Hi ha un límit de convocatòries a les proves d’accés a les quals els candidats es puguin presentar?

Actualment, no.

El fet de superar la prova d’accés atorga el títol de grau professional?

No.

l fet de superar les proves suposa l’admissió a l’Esmuc?

La superació de les proves no suposa l’admissió immediata al centre, està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats accediran a l’Escola per ordre descendent, segons les qualificacions que hagin obtingut.

Quina vigència tenen les proves?

Les proves només serveixen per al curs acadèmic per al qual es duen a terme. En cas que el candidat o candidata superi la prova però no obtingui plaça al centre, haurà de repetir-la el curs següent, si encara vol accedir-hi.

Les dates de les proves d’accés coincideixen amb la selectivitat?

En les dates de les proves d'accés a la universitat no es desenvolupa cap prova.

Cal passar la selectivitat per accedir a l’Escola?

No.

 

Organització i dedicació necessària dels estudis

Es pot canviar d’àmbit o modalitat un cop iniciats els estudis?

Es pot demanar un canvi durant el primer i el segons curs, a través d’una sol·licitud a la Secretaria Acadèmica de l’Escola. La resolució d’aquesta petició es farà segons el nombre de places disponible en cada àmbit i modalitat i la solvència del sol·licitant en l’àmbit al qual vol accedir, i se li podrà demanar una prova específica per acreditar-la.

Quantes hores lectives es fan a la setmana?

La càrrega de treball dels estudiants a l’Escola Superior de Música de Catalunya s’ha estimat en 50 hores setmanals, de les quals entre 15 i 20 són lectives.

Quantes hores individuals d’instrument es fan a la setmana?  

La dedicació lectiva a l’assignatura d’instrument principal és de 90 minuts setmanals. La dedicació lectiva a l’assignatura d’instrument secundari és de 45 minuts quinzenals durant tota la carrera.

Els estudis demanen dedicació exclusiva?

Sí, ja que hi ha el límit de sis cursos anuals per obtenir el títol, tot i que la durada habitual dels estudis és de quatre cursos.

Es fan reconeixements i validacions entre assignatures cursades en altres carreres? I amb estudis musicals anteriors?

A través d’una sol·licitud adreçada a la Secretaria acadèmica de l’Escola Superior de Música de Catalunya, el centre pot establir validacions d’assignatures cursades en un altre centre superior; per exemple, en una universitat. Cal adjuntar a la sol·licitud la certificació que acredita l’aprovat de l’assignatura, així com la seva descripció. Les convalidacions amb estudis musicals anteriors estan establertes només a través del Reial decret 706, de 19 de juliol de 2002, pel qual es regulen determinades incorporacions al grau superior dels ensenyaments de música i les equivalències, a efectes acadèmics, dels ensenyaments de música, de cant i de dansa dels plans d’estudis anteriors (Pla 66).

Es pot cursar instrument a l’Esmuc com a assignatura de lliure elecció des d’una altra carrera universitària?

No.

 

Funcionament i característiques de les titulacions

Les titulacions de l’Esmuc són autènticament universitàries?

Són equivalents a tots els efectes, però no són una titulació universitària, ja que no l’expèn una universitat. Ambdues són, però, igualment superiors.

Es poden cursar dues titulacions alhora?

No. Es pot, d’acord amb la tutoria, triar les assignatures optatives i de lliure elecció de tal manera que, si un cop obtinguda la primera titulació l’estudiant vol obtenir-ne una altra, no li calguin quatre anys més per dur-ho a terme, sinó un període de temps més curt. De tota manera, tota segona titulació musical té uns recàrrecs de cost econòmic.

Es pot cursar una segona o titulació posteriorment?

Sí. Caldrà tornar a fer, però, la prova d’accés, i si s’aconsegueix una nova plaça l’estudiant podrà efectuar les convalidacions corresponents.

L’Esmuc ofereix estudis de postgrau?

L'Esmuc té una oferta de cursos de postgrau que inclou formació continuada, màsters i postgraus.

Els estudis superiors de música tenen preus d’universitat pública o d’universitat privada?

Depèn d’on es cursin. Si es realitzen a l’Escola Superior de Música de Catalunya tenen preu d’estudis superiors públics, equivalent als de les carreres tècniques, variables segons els crèdits als quals es matriculi l’estudiant. Si es cursen en centres privats, tindran preus d’universitat privada.