Acústica de recintes i tècniques avançades d'enregistrament

Resum

 • Nom: Acústica de recintes i tècniques avançades d'enregistrament
 • Tipus: Optativa per totes les especialitats
 • ECTS: 6
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Semestre: 1r
 • Professor: Dr. Enric Guaus, Prof. Gerard Font.
 • Requisits: No en té.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprendre a aplicar els fonaments d'acústica relacionats amb els instruments musicals, l'acústica de recintes, les tecnologies relatives a l'enregistrament i la pràctica interpretativa. Amb aquesta assignatura els estudiants coneixeran el funcionament bàsic de captació, edició i mescla de so per poder enregistrar les seves propies interpretacions, en condicions acústiques adequades.

Continguts

Fonaments d'Acústica i Acústica de rRecintes

 • Introducció a l'acústica
 • La oïda humana
 • Acústica de recintes
 • Mesura i simulació

Organologia

 • La veu humana
 • Instruments de corda
 • Instruments de vent
 • Instruments de teclat
 • Temperaments històrics

Tècniques avançades d'enregistrament

 • Introducció a les tècniques d'enregistrament
 • Sessions d'enregistrament
 • Sessions de postproducció

Metodologia

L'assignatura està distribuïda en sessions setmanals de 2 hores cadascuna, al llarg del quatrimestre (veure calendari específic). També es compta amb un temps de dedicació pel treball personal autònom per la revisió del material explicat a classe i la realització d'exercicis teòrics i pràctics. 

Avaluació

 • Para aprovar l'assignatura cal assistir a un mínim del 75% de les sessions.
 • Al final de cada bloc hi haurà una activitat d'avaluació.
 • Per calcular la nota final cal obtenir una qualificació superior a 4 de cadascuna de les activitats.
 • La nota final es calcula com la mitjana de les tres activitats d'avaluació.

Bibliografia

 • ACÚSTICA FISICO-MUSICAL; Antonio Calvo-Manzano; Real Música
 • THE SCIENCE OF SOUND; Thomas D. Rossign; Addison-Wesley
 • DISEÑO ACUSTICO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS, A. Carrion; Ed. UPC, 1998.
 • THE PHYSICS OF MUSICAL INSTRUMENTS; Neville H. Fletcher & Thomas D. Rossign; Springer-Verlag