Professorat

El Departament reuneix professorat qualificat i divers, la qual cosa li permet oferir, en conjunt, una formació destinada a construir un perfil formatiu del pedagog musical amb un complet i equilibrat ventall de competències professionals, tant sistemàtiques com aplicades.

A més del professorat permanent, el departament convida puntualment professors en actiu de gran prestigi. Això permet als estudiants entrar en contacte amb la pedagogia musical contemporània i els camps de demanda professional de major actualitat.

Raimon Àvila

Raimon Àvila
Grau:
Formació Corporal i Comunicació I i II

Ferran Badal i Pijuan

Badal, Ferran
Grau:
Didàctica del conjunt instrumental
Didàctica de l'instrument II
Seminari de didàctica
Pràcticum de pedagogia I
Treball de fi de grau

Margarida Barbal Rodoreda

Margarida Barbal
Grau:
Formació Corporal i Comunicació I i II
Formació Corporal i Comunicació II per
cantants
Eines didàctiques de consciència corporal
Seminari de didàctica
Pràcticum de pedagogia I

Màster:
Aspectes psicofísics (màster d'estudis avançats
en interpretació)
Formació corporal especialitzada
(màster d'estudis avançats en interpretació)
Integración de lo corporal en la didáctica
de la música (máster de pedagogía para músicos)

Ruben Bes

Ruben Bes
Grau:
Didàctica de l'instrument I i II
Didàctica del llenguatge i l'expressió musical II
Pràcticum de pedagogia I
Treball de fi de grau

Màster:
Nuevos recursos tecnológicos para la 
formación (máster en pedagogía para músicos)
Análisis de instituciones y organizaciones
educativas (máster en pedagogía para músicos)
Trabajo de fin de máster (máster en pedagogía
para músicos)

Ester Bonal Sarró

Ester Bonal
Grau:
Música i comunitat
Instruments polifònics a l’aula
Desenvolupament professional
Practicum de Pedagogia I i II

Elisenda Carrasco

Elisenda Carrasco
Grau:
Didàctica del conjunt vocal

Cori Casanova i Barberà

Cori Casanova
Grau:
Foniatria

Javier Duque

Javier Duque
Pedagogia sistemàtica de la música I i II
Seminari de didàctica
Psicopedagogia
Desenvolupament professional
Seminari d’Investigació en educació musical
Organització i contextos educatius
Didàctica del conjunt instrumental

Luis García

Luis García
Grau:
Formació corporal i comunicació I
Música, moviment i rítmica I i II
Relació docent
Disseny, desenvolupament i innovació curricular
Pedagogia sistemàtica de la música I
Seminari de didàctica
Pràcticum de pedagogia I i II
Seminari d'investigació en educació musical
Treball de fi de grau

Màster:
Grupos de trabajo, comunidad y liderazgo educativo
(máster de pedagogía para músicos)
Innovación, investigación-acción y desarrollo
profesional (máster de pedagogía para músicos)
Integración de lo corporal en la didáctica
de la música (máster de pedagogía para músicos)
Orientación y acción tutorial
(máster de pedagogía para músicos)
Trabajo de fin de máster (máster de pedagogía
para músicos)
Música comunitària (màster com a art
interdisciplinari)

Ignasi Gómez

Ignasi Gómez
Grau:
Didàctica del llenguatge i l’expressió musical I
Relació docent
Pràcticum de pedaogia II
Treball de fi de grau

Màster:
Análisis de instituciones y organizaciones
educativas (máster de pedagogia para músicos)
Trabajo de fin de máster (máster de
pedagogía para músicos)

Vika Kleiman

Vika Kleiman
Grau:
Formació Corporal i Comunicació I i II
Música i Dansa
Pràcticum I

Màster:
Integración de lo corporal en la didáctica
de la música (máster de pedagogía para músicos)

Maria Assumpció Linares

Linares, Maria Assumpció
Grau:
Foniatria
Tècnica Vocal Aplicada I

Melissa Mercadal

Melissa Mercadal
Grau:
Fonaments de musicoteràpia
Psicopedagogia
Treball de fi de grau

Màster:
Metodologia de la musicoteràpia (màster
de musicoteràpia)
Introducció a la recerca en musicoteràpia
(màster de musicoteràpia)
Orientación y acción tutorial (máster de pedagogia
para músicos)
Treball de fi de màster (màster de musicoteràpia i 
máster de pedagogia para músicos)

Ester Momblant Ribas

Ester Momblant
Grau:
Formació corporal i comunicació I i II
Música i dansa
Pràcticum de pedagogia I

Màster:
Dansa i música (màster en música com 
a art interdisciplinari)
Formació corporal (màster de musicoteràpia)

Mireia Mora i Griso

Mireia Mora
Grau:
Formació corporal i comunicació I i II
Formació Corporal i Comunicació II per a 
cantants
Pràcticum de Pedagogia II
Treball de fi de grau

Màster:
Aspectes psicofísics de la pràctica interpretativa (màster
en estudis avançats d'interpretació)
Treball de fi de màster (màster en estudis avançats
d'interpretació)

Josep Lluís Zaragozà

Josep Lluís Zaragozà
Grau:
Didàctica general de la música

Màster:
Fonaments didàctics (màster d'estudis avançats
en interpretació)
Bases psicoeducativas de la educación musical
(máster en pedagogía para músicos)
Diseño de programas para la educación musical
(máster en pedagogía para músicos)
Trabajo de fin de máster (máster en pedagogía
para músicos)