Història del jazz

Dades generals

Nom de l'assignatura Història del jazz
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer  semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 59
Professor/a Francesc Capella
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, Música i cultura II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer i definir les principals perioditzacions en la música de jazz i saber relacionar-les amb els seus contextos socials, polítics econòmics i culturals
 • Definir-hi les principals corrents estilístiques i saber escoltar, apreciar, analitzar i diferenciar els diferents estils del jazz.
 • Conèixer els artistes (intèrprets i compositors) més rellevants
 • Disposar de les eines crítiques i metodològiques bàsiques necessàries per aplicar el coneixement històric a la pràctica i a la recerca musicals

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. La naturalesa del jazz: paràmetres per a establir els límits d’una música en constant re-definició.
 2. Els principals períodes històrics en què es desenvolupa la música de jazz.
 3. Interrelacions dels diversos paràmetres geogràfics, socials, polítics i culturals amb les diferents expressions estilístiques, i principals característiques musicals d’aquestes.
 4. Els compositors i els solistes més representatius.
 5. La comunicació del jazz: creació, difusió, recepció.

Continguts procedimentals

 1. Anàlisi , valoració i reconeixement de diferents paràmetres –rítmics, tímbrics, formals, etc.– que conflueixen en una determinada expressió estilística.
 2. Cerca d’interrelacions amb els entorns musicals i socio-polítics.
 3. Anàlisi i “lectura” crítica de fonts diverses: escrites, documentals i audiovisuals

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Exposició de matèries, audició / visionat de documents sonors / audiovisuals (presencial).
 • Lectura crítica de fonts escrites proposades pel profesor (presencial i no presencial).
 • Debat a clase (presencial) i/o entrega de qüestionaris per a ser contestats per escrit. (no presencial).
 • Audició de fragments musicals proposats per el profesor (a disposició a la biblioteca) i visionat de pel•lícules (DVDs a la biblioteca i a la xarxa) (no presencial)

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Hores de classe: naturalesa del jazz (1,30) antecedents musicals (1,30), Nova Orleans (3), Era del jazz (4), Era del swing (4,30), Bebop (4), Cool jazz i west coast (3), Cantants de jazz (1,30) Hardbop i soul jazz (3), Jazz modal (3), Free jazz (3), Jazz-rock, jazz fusion, (2), ECM i post-free (2), Neo-bop i neo-clàssics (1), Promotors, discogràfiques i festivals (1), Jazz i mitjans de comunicació (1) Jazz a Catalunya (1,30)
 • Activitats d’avaluació: prova d’audició 1 (0,45), Examen parcial 1 (1,30), Prova d’audició 2 (0,45) Examen parcial 2 (1,30), Examen final (2,30

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Avaluació de la capacitat de reconeixement auditiu de determinats artistes i determinats estils, mitjançant proves d’audició.
 • Avaluació de la capacitat d’anàlisi de diversos paràmetres tímbrics, rítmics i formals que incideixen en determinats fragments musicals, mitjançant proves d’audició.
 • Avaluació de la capacitat d’acreditar un discurs sobre el desenvolupament històric de la música de jazz, mitjançant la presentación d’un treball de curs sobre un tema pactat amb el professor
 • Avaluació de la capacitat de cercar i trobar interrelacions entre expressions musicals de diversos periodes, a partir de practiques d’audició a clase, i a partir de proves d’audició.
 • Avaluació de la capacitat de síntesi a partir de diverses fonts d’informació, a partir de treballs orals i/o escrits sobre lectures proposades per el professor

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Prova d’audició 1 Primer mes 13,33%
Prova d’audició 2 Segon mes 13,33%
Prova d’audició 3 Tercer mes 13,33%
Treball de curs Final de semestre 20%
Memòria sobre les lectures obligatòries Durant el semestre 40%

 

Fonts d'informació bàsica

 • BARKER, Danny; SHIPTON, Alyn (ed.): Buddy Bolden And The Last Days of Storyville, London, Continuum, 1998.
 • BURNS, Ken: Jazz. La Historia ( 6 DVD, 12 capítols) Divisa Home Video, 2004.
 • COLLIER, James Lincoln:  Louis Armstrong. An American Genius, New York, Oxford University Press, 1983.
 • GIDDINGS, Gary: Bird. El triunfo de Charlie Parker, Barcelona, Alba Editorial s.l.u., 2008.
 • GIOIA, Ted: Historia del Jazz, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2002.
 • GOIALDE, Patricio: Historia de la música de jazz (I) De los orígenes a la Era del swing. San Sebastián, Musikene, 2009
 • GOIALDE, Patricio: Historia de la música de jazz (II) La diversidad estilística a partir del bebop (1940-1965) Bubock Publishing S.L., 2012
 • HOLIDAY, Billie:   Lady Sings The Blues. Memorias,  Barcelona, Ed. Tusquets, 2004.
 • KAHN, Ashley:  Miles Davis y Kind Of Blue. La creación de una obra maestra, Barcelona, Alba Editorial s.l.u., 2002.
 • KAHN, Ashley:  A Love Supreme y John Coltrane. La historia de un álbum emblemático, Barcelona, Alba Editorial s.l.u., 2008.
 • KAHN, Ashley:  The House That Trane Built. The Story of Impulse Records. London, Granta Publications, 2006.
 • KERNFELD, Barry: The Story of Fake Books (Bootlegging Songs to Musicians) Oxford, Scarecrow Press, 2006.
 • PUJOL BAULENAS, Jordi  Jazz en Barcelona. 1920-1965 Almendra Music, 2005.
 • SHIPTON, Alyn: A New History of Jazz, New York, Continuum, 2007.
 • TIRRO, Frank: Historia del Jazz clásico, Barcelona, Ma Non Troppo (Eds.Robinbook), 2001.
 • TIRRO, Frank: Historia del Jazz moderno, Barcelona, Ma Non Troppo (Eds.Robinbook), 2001.
 • TROUPE, Quincy et DAVIS, Miles: Miles. La Autobiografía, Barcelona, Ediciones B, 1995.
 • V.V.A.A, ALKYER, Frank (ed.) Down Beat: 60 Years of Jazz, Hal Leonard Corporation, 1995.
 • De WILDE, Laurent: Monk Barcelona, Alba Editorial s.l.u., 2007.