Grans conjunts MA (1-7)

Dades generals

Nom de l'assignatura Grans conjunts(1-7)
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Semestral
crèdits ECTS 14
Valor total en hores 420 Hores presencials lectives: 75
Altres hores presencials: 250
Hores per treballs dirigits (no presencials): 310
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 85
Professor/a Professors convidats i del departament
Departament Música Antiga

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals:1-7-9-13-17

 

Generals:1-2-3-6-7-8-11-17-24-25

 

Específiques:1-2-3-4-5-8-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

1-2-3-4-5

Objectius concrets de l’assignatura

 

  • Interpretar un programa de concert en un àmbit similar al professional, participant en tots els processos de creació que hi intervenen: Audicions, assajos parcials, assajos de tutti, general, prova acústica i concert
  • Desenvolupar els valors i les capacitats d’interpretació conjunta —que incloguin la lectura a primera vista i de control del conjunt— en grup de petit o gran format, amb director o sense, fins a un nivell d’alta competència professional.
  • Mostrar experiència interpretativa en el repertori ampli i variat de la música antiga, que inclogui el espectre mes variats d’èpoques i estils.
  • Assumir la funció de la pròpia part en el conjunt i saber-la controlar, amb bona coordinació amb els altres membres del grup, i amb el director si s’escau.
  • Aprendre també a tocar sense director segons els models de les orquestres històriques
  • Dominar els mecanismes del treball col·lectiu i aplicar-los a l’assaig i a la interpretació.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals

Elements que fan possible i optimitzen la comunicació a través de la interpretació col·lectiva. Elements del treball col·lectiu.

 

Procedimentals

Debat constructiu i crític sobre tècniques d’assaig col·lectiu i sobre interpretació. Coordinació i control auditiu de la interpretació col·lectiva i de la pròpia part dins del conjunt. Interpretació col·lectiva d’obres del diversos repertoris vocals, instrumentals o mixts, religiosos i profans, incloent el repertoris de recuperació patrimonial. Interpretació cambrística i de conjunt. Desenvolupament, millora i adequació de les tècniques d’articulació i d’emissió.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Treball intensiu concentrat en un període d’uns 10 dies aprox. Amb assajos parcials, tuttis, general i realització d’un o més concerts públics en format profesional. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de música de conjunt, ja sigui en petit grup o en gran grup. El treball autònom comporta l’estudi i la preparació de les obres a treballar a classe, així com els assajos amb els companys del grup.  

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Assistència i participación en tot el procés de treball.

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
     
     
     
     
     

 

Fonts d'informació bàsica