Cambra MA (1-7)

Dades generals

Nom de l'assignatura Cambra(1-7)
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Semestral
crèdits ECTS 20
Valor total en hores 600 Hores presencials lectives: 225
Altres hores presencials: 75
Hores per treballs dirigits (no presencials): 75
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 225
Professor/a Veure llista de professors
Departament Música Antiga

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-7-8-9-10-13-15-17

 

Generals:1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-22-24-25

 

Específiques:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

1-2-3-4-5

 

Objectius concrets de l’assignatura

-Desenvolupar els valors i les capacitats d’interpretació conjunta —que incloguin la lectura a primera vista i de control del conjunt— en grup de petit format,  fins a un nivell d’alta competència professional.

-Mostrar experiència interpretativa en un repertori ampli i variat de la música antiga, que inclogui les composicions bàsiques del ampli repertori històric .

-Aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris més adients als gèneres i estils de les composicions, amb una sòlida consciència històrica i estilística.

-Conèixer en profunditat el patrimoni històric i la seva recerca

-Assumir la funció de la pròpia part en el conjunt i saber-la controlar, amb bona coordinació amb els altres membres del grup, i amb el director si s’escau.

5. Dominar els mecanismes del treball col·lectiu i aplicar-los a l’assaig i a la interpretació.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals

Elements que fan possible i optimitzen la comunicació a través de la interpretació col·lectiva. Elements del treball col·lectiu.

 

Procedimentals

Debat constructiu i crític sobre tècniques d’assaig col·lectiu i sobre interpretació. Coordinació i control auditiu de la interpretació col·lectiva i de la pròpia part dins del conjunt. Interpretació col·lectiva d’obres del repertori medieval, renacentista, barroc i clàssic, vocal, instrumental o mixt, incloent tot tipus de repertori. Interpretació cambrística i de conjunt. Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes periòdiques regulars i audicions o concerts públics al final del periode de treball.

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de música de conjunt, ja sigui en petit grup o en gran grup. El treball autònom comporta l’estudi i la preparació de les obres a treballar a classe, així com els assajos amb els companys del grup.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Assistència, participació, implicació a les classes i treball individual de preparació.

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
     
     
     
     
     

 

Fonts d'informació bàsica