Cor JiMM

Dades generals

Nom de l'assignatura Cor
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició primer quadrimestre, segon quadrimestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 5
Professor/a Eduardo Tancredi, Didier Likeng
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 7-8-9-10-13-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17--22-24-25

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Desenvolupar els valors i les capacitats que permeten comunicar en la interpretació conjunta, amb director, i en formacions corals diverses i representatives del Jazz i la Musica Moderna (Gospel, Jazz i Músiques Llatino-americanes).
 • Aplicar de manera coordinada i contextualitzada els elements que permeten i optimitzen la interpretació coral col·lectiva.
 • Aplicar de manera coordinada els criteris interpretatius més adients als estils.
 • Millorar el control de la veu com a element vehicular imprescindible per a un músic

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris correctes, amb un sòlid domini del conjunt i un control auditiu que garanteixin un total acoblament sonor i estilístic, assumint papers diferenciats per cada corda, en el si del conjunt.
 • Ampliar i aplicar la consciència estilística a un repertori coral ampli i variat.
 • Desenvolupar els valors i les capacitats que permeten comunicar en la interpretació conjunta, amb director, i en formacions corals diverses i representatives del jazz i la musica moderna (gospel, jazz, músiques llatino-americanes).

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Grups corals estàndard. Repertori habitual. Diversitat del repertori.
 • Elements per a la interpretació col·lectiva. Elements per a la comunicació a través de la interpretació col·lectiva.
 • Repertori històric dels temes de jazz i gospel i música llatino-americana.
 • Tècniques d’assaig de grup, generals i específiques de l’estil. Interpretació col·lectiva en formacions de configuració diversa i representativa.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de música de cor. El treball autònom comporta l’estudi i la preparació de les obres a treballar a classe, així com els assajos amb els companys del grup.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes col·lectives – 1,5 ECTS
 • Treball autònom – 0,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge i de treball conjunt i col·lectiu. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es tindran en compte: actitud, interès, comprensió, participació en la dinàmica de les sessions, preparació del repertori, integració en el so del grup, correcta assumpció de rols musicals, prestacions en el concert final.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació en la dinàmica de les sessions Durant el quadrimestre 80%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 10%
Concert final Final del quadrimestre 100%

 

Fonts d'informació bàsica

Es proporcionaran partitures del repertori a treballar i possibles arxius d'àudio de referència amb antelació