Combo (1-10)

Dades generals

Nom de l'assignatura Combo 1-10
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer quadrimestre, segon quadrimestre
crèdits ECTS 20
Valor total en hores 600 Hores presencials lectives: 225
Altres hores presencials: 100
Hores per treballs dirigits (no presencials): 75
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 200
Professor/a Joan Monné, Eladio Reinón, Albert Bover, Toni Belenguer, Francesc Capella, Joan Díaz, John DuBuclet, Ana Finger, Dani Forcada, Horacio Fumero, Xavi Ibáñez, Mireia Lara, Pep O'Callaghan, Dani Pérez, Josep Pérez Cucurella, Mario Rossy, Matthew Simon, Oriol Saña, Eduardo Tancredi, Ignasi Terraza, Lluís Vidal, Gary Willis, David Xirgu, Ignasi Zamora
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Les assignatures amb números romans demanen haver aprovat abans el número anterior

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 7-8-9-10-13-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17--22-24-25

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Desenvolupar els valors i les capacitats que permeten comunicar en la interpretació conjunta, amb director o sense, en formacions diverses i representatives.
 • Expressar-se lliurement i amb veu pròpia, dins d’un combo o ensemble.
 • Aplicar de manera coordinada i contextualitzada els elements que permeten i optimitzen la interpretació col·lectiva
 • Ampliar i aplicar la consciència estilística a un repertori de grup, ampli i variat.

Objectius concrets de l’assignatura

 • Saber aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris correctes, amb un sòlid domini del conjunt i un control auditiu que garanteixin un total acoblament sonor i estilístic, assumint papers diferenciats amb el propi instrument en el si del conjunt.
 • Saber aplicar de manera coordinada els criteris interpretatius més adients als estils.
 • Posseir un control individual del conjunt que permeti prendre les iniciatives necessàries i seguir les dels altres membres del grup.
 • Desenvolupar i interpretar la capacitat d'acció-reacció espontània entre els diversos elements musicals que conformen el conjunt.
 • Conèixer i memoritzar repertoris significatius de diversos estils i períodes

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Treball d’un repertori ample, representatiu i variat. La improvisació en el si de la interpretació col·lectiva. Grups estàndard. Rols característics dels diferents instruments i seccions en cadascun dels grups i estils. Repertori habitual. Diversitat del repertori. Elements per a la interpretació col·lectiva. Elements per a la comunicació a través de la interpretació col·lectiva.
 • Tècniques d’assaig de grup, generals i específiques de l’estil. Interpretació col·lectiva en formacions de configuració diversa i representativa. Interpretació de repertori d’altri i propi. . Acoblament sonor i estilístic. Control auditiu de la interpretació col·lectiva i del propi rol en aquest conjunt. Adequació a uns requeriments estilístics concrets. Sonorització del grup en funció de paràmetres diversos. Iniciativa i adequació a la tasca col·lectiva.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals i col·lectives.
 • La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de música de conjunt, ja sigui en petit grup o en gran grup.
 • El treball autònom comporta l’estudi i la preparació de les obres a treballar a classe, així com els assajos amb els companys del grup.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes col·lectives – 8 ECTS
 • Treball autònom dirigit – 2,5 ECTS
 • Treball autònom – 9,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant, de guiatge i de treball conjunt i col·lectiu. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe, i els assajos en grup.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es tindran en compte: actitud, interès, comprensió, participació en la dinàmica de les sessions, preparació del repertori, integració en el so del grup, correcta assumpció de rols musicals, acompliment de les tasques de transcripció i arranjament encarregades.

Al final de cada quadrimestre es farà una audició pública.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació en la dinàmica de les sessions Classes col·lectives 50%
Transcripcions i arranjaments pel grup 1 o 2 per quadrimestre 20%
Avaluació de l'estudiant, assistència a assajos autònoms Final del quadrimestre 10%
Audició final Final del quadrimestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Es proporcionarà una selecció discogràfica de diferents versions dels temes possibles a treballar per a les transcripcions de temes i solos, i també partitures d’alguns d’aquests temes.

També es recomana la consulta de la discografia que sigui representativa del repertori propi de cada combo , disponible a la biblioteca del centre.

També dels diferents Real Books i Aebersolds amb repertori propi de cada Combo