Currículum Direcció

Currículum de l'especialitat de Direcció (promoció 2014 i següents)

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica     3 45         3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Formació instrumental complementària (OB)
Piano 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Cant 1 a 6 / Instrument de l'orquestra 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Fonètica aplicada al cant I     2 30         2 30
Improvisació i acompanyament I i II 2 30 2 30         4 60
Reducció de partitures I, II, III     4 45 4 45 4 45 12 135
Musica de conjunt (OB) 
Cor 1 2 45             2 45
Conjunt instrumental 1 a 3 2 22,5 2 22,5  2 22,5     6 67,5
Composició i instrumentació (OB)
Instrumentació i orquestració I, II, III i IV 3 45 3 45 3 45 3 45 12 180
Tècniques compositives I i II         3 45 3 45 6 90
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I i II     3 45 3 45     6 90
Anàlisi de la música del segles XX i XXI              3 45 3 45
Compositors catalans dels segles XX i XXI             3 45 3 45
Tècnica de la direcció (OB)
Direcció de cor principal 1 a 6 10  60  10 60 10 60     30 180
Direcció d'orquestra principal 1 a 6 10 60 10 60 10 60     30 190
Direcció de cor principal / Direcció d'orquestra principal 7 i 8             20 37,5 20 37,5
Pràctiques de direcció 1 a 8 4 30 4 30 4 30 4 15 16 105
Formació corporal i comunicació I i II 2 30 2 30         4 60
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
     2 30         2 30
Edició de partitures
amb mitjans informàtics
        2 30     2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I          2  30     2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius          3 45 9 135 12 180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 577,5 60 592,5 60 577,5 60 472,5 240 2220