Previsió de places disponibles en les assignatures que es poden cursar com a optatives