Treball Fi de grau

El Treball Fi de grau és una assignatura de la matèria Treball Final, de 8 crèdits ECTS, que permet sintetitzar els coneixements generals apresos en el decurs dels estudis i posar en pràctica les competències generals de la titulació superior, necessàries tant per encarar la vida professional com per a la continuació de la formació.

 

Objectius

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el Treball fi de grau ha de ser un projecte orientat al desenvolupament d’una recerca, una intervenció o una innovació en el camp professional. Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar les competències adquirides al llarg del grau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el TFG (autonomia, iniciativa, posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment), i també donar solució eficient als problemes que derivin del mateix TFG.

Per tant, el TFG ha de servir per mostrar les principals competències assolides en els estudis.

 

Resum d'aspectes normatius