Requisit de domini de llengua estrangera

El Real Decret 631/2010, de 14 de maig, que regula els ensenyaments superiors de música i en fixa els seus continguts mínims, estableix com a competència transversal "Comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional".

Segons la promoció, hi ha diferències en el nivell, la llengua i forma d'acreditar:

Promocions que
van iniciar estudis
els cursos: 
Opcions d'acreditació
2010-2011 i
2011-2012
Acreditació oficial del nivell B1 d’anglès, alemany, francès o italià, o fer la presentació del treball de fi de grau en llengua anglesa, tant oral com escrit
2012-2013 i
2013-2014
Acreditació oficial del nivell B1 d’anglès, o fer la presentació del treball de fi de grau tant oral com escrit.
2014-2015,
2015-2016 i següents
Acreditació oficial del nivell B2 d’anglès, alemany, francès o italià. (*)
* Segons les instruccions del Departament d’Ensenyament i del Departament d’Universitats (DOG 6551 de 30-1-2014; llei 2/2014; article 211).

 

En tots els casos s’ha de presentar l’acreditació amb el document original i una còpia.

Terminis: en el transcurs del curs de finalització dels estudis o en el moment de sol·licitar el títol.

 

Informacions addicionals

L'Escola Oficial d'Idiomes fa dues convocatòries lliures per obtenir el certificat, una ordinària al juny i una extraordinària al febrer. També imparteix cursos d'estiu intensius de 80 hores.