Reconeixement de crèdits (LOE)

L’alumnat pot obtenir el reconeixement acadèmic de crèdits obtinguts en ensenyaments oficials, dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, tant en centres d’ensenyaments artístics superiors com en altres centres de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i que computen a efectes de l’obtenció del títol oficial.

Procediment ordinari:

  • L’estudiant presentarà a finestreta la sol·licitud corresponent a cada assignatura de la qual vulgui sol·licitar el reconeixement, acompanyada del certificat acadèmic oficial on figuri el nom de l’assignatura cursada, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
  • El Secretari acadèmic farà l’estudi corresponent i resoldrà la sol·licitud. Si s’escau, demanarà les informacions  afegides que cregui oportunes  al mateix estudiant, als caps de departament i/o a altres professors.
  • Les sol·licituds s’han de presentar sempre abans de fer la matrícula corresponent en els terminis establerts. Si el reconeixement és aprovat, l’estudiant matricularà l’assignatura com a reconeguda al curs següent. Caldrà que el dia de la matrícula adjunti el full corresponent.
  • No s’acceptarà una sol·licitud de reconeixement d’una assignatura que ja estigui matriculada.
  • En el moment de recollir la resolució s’abonarà la taxa corresponent.
  • L’estudiant pot sol·licitar entrevista prèvia amb el secretari acadèmic si té dubtes concrets sobre la possibilitat de reconeixement de determinades assignatures.

Termini: 12 de setembre 2016 - 31 de maig 2017.

 

Procediment extraordinari per als estudiants de nou accés:

Els estudiants de 1r curs que siguin acceptats per a matricular-se al centre hauran de sol·licitar el reconeixement mitjançant una entrevista amb el secretari acadèmic abans de la data que tinguin assignada per a efectuar la matriculació. Caldrà que aportin el certificat acadèmic corresponent. 

 

Observacions 

Cada vegada que es presenta una sol·licitud de reconeixements de crèdits per assignatures cal abonar les taxes vigents. Per tant, recomanem ajuntar el màxim de sol·licituds en un únic tràmit.