Normativa de permanència

Marc legal

Resolució ENS/1510/2014, d’11 de juny, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics conduents a títol superior.

Modalitat a temps complet                                       

  Cal matricular... Cal aprovar...
1r any

Els 60 crèdits de 1r curs.

Si es reconeixen un mínim de 40 crèdits d'assignatures de 1r, poden matricular assignatures de 2n.

Mínim 24 crèdits per continuar estudis (Baixa automàtica en cas contrari).

Mínim 40 crèdits per cursar 2n.

2n any

Entre 41 i 72 crèdits, màxim 60 de nous (els de 2n).

Tots els pendents de 1r.

Els crèdits de 1r pendents.

El 50 % dels crèdits matriculats per continuar.

3r any

Entre 41 i 72 crèdits, màxim 60 de nous.

Els crèdits pendents.

Matrícula extraordinària de fins a 12 crèdits de 1r pendents.

Els crèdits de 1r pendents.

El 50 % dels crèdits matriculats per continuar.

4t any

Entre 41 i 72 crèdits, màxim 60 de nous.

Els crèdits pendents.

Si es matricula Treball Fi de grau, la totalitat d’assignatures del currículum.

 

Els estudiants disposen d’un total de 6 anys per a completar els estudis superiors, inclòs el treball de fi de grau.

Els estudiants es poden matricular al treball final de grau si han superat la resta d’assignatures, o bé si al mateix temps es matricula de la totalitat de les assignatures que li resten per a finalitzar els estudis.

Convocatòries

Els estudiants disposen d’un màxim de quatre convocatòries per a superar cada assignatura.

Anul·lació de convocatòria

L’estudiant pot sol·licitar anul·lació de convocatòria dintre del termini establert pel centre d’una o més assignatures matriculades que no pot cursar o que decideix no fer, de manera que no se li qualifiqui com a suspens ni li computi en el nombre màxim autoritzat de convocatòries per superar una assignatura.

L’estudiant pot sol·licitar l’anul·lació de convocatòria abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la docència de l’assignatura.

L’anul·lació de convocatòria d’una assignatura no computa a efectes de l’aplicació de recàrrecs per matrícules successives en la mateixa assignatura.

L’anul·lació de convocatòria no comportarà la devolució de l’import abonat.

Abandonament de l'ensenyament

Un cop transcorregut un any acadèmic sense que l’estudiant s’hagi matriculat en l’ensenyament, s’entén que  l’abandona. Per tornar-s’hi matricular ha de fer la sol·licitud oportuna al centre corresponent, que hi accedirà sempre que hi hagi places disponibles, i sense perjudici de l’aplicació dels criteris de permanència.

Modalitat a temps parcial

L’estudiant que vulgui cursar aquesta modalitat haurà de presentar la sol·licitud corresponent adreçada al director/a o el cap d’estudis del centre amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de la matriculació anual  adjuntant la documentació que consideri necessària per a justificar-ne  la motivació.

L’estudiant s’haurà de matricular d’un mínim  de 24 crèdits i d’un màxim de 40 entre els dos quadrimestres del curs acadèmic, amb l’obligatorietat de matricular-se prioritàriament dels crèdits no superats anteriorment i dels que s’hagin pogut prefixar com a preceptius en cada pla d’estudis.

És obligatori matricular només un quadrimestre de l’assignatura d’Instrument Principal i només un quadrimestre d’ Instrument Secundari.

L’estudiant ha de superar un mínim del 50% dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic.

L’estudiant que durant dos anys acadèmics consecutius no superi almenys el 50% dels crèdits matriculats no podrà continuar aquests estudis en el mateix centre, llevat del que torni a superar les proves d’accés.

En cas que l’estudiant vulgui abandonar aquesta modalitat  haurà de presentar la sol·licitud corresponent.

Es podrà sol·licitar aquesta modalitat  un total de  dues vegades al llarg dels estudis.