Armariets

AVÍS IMPORTANT

Degut a la situació actual provocada pel Covid-19 aquest servei es modifica. Us indiquem el nou procediment que han de seguir estudiants i professorat.

  • Per a les consultes, accés als armariets, recollida del material,  etc. cal adreçar-se  únicament per correu electrònic a armariets@esmuc.cat indicant el nom cognoms i número d'armariet.
  • Per a l'accés a l'armariet cal acordar la data i hora amb el servei.

__________________________________________________________________________

Alumnat de nou accés a l'Esmuc

L'alumnat de Titulació Superior, Formació Continuada, Màster, Postgrau o Erasmus que iniciï els seus estudis al centre i desitgi disposar d'un armariet per guardar els instruments, haurà d'emplenar una sol·licitud en línia en el moment de la matrícula.

Alumnat amb matricula en el centre

Cal fer la gestió a través del correu electrònic armariets@esmuc.cat

Lliurament de les claus

En horari d’atenció al públic, des de la data d’inici del curs acadèmic i durant les tres setmanes posteriors.

Fiança

Cal pagar 20€ en concepte de fiança, que es tornarà quan es finalitzin els estudis en el Centre.

És obligatori retornar la clau al finalitzar els estudis inicialment cursats i al marxar d'Erasmus. Si es vol disposar novament d'un armariet s'haurà de fer la sol·licitud a la Secretaria Acadèmica.

Pèrdua de la clau de l’armariet

En cas de pèrdua de la clau, s’haurà de comunicar la incidència a la Recepció del Centre i pagar 5€ per disposar d’una nova clau. No està permès fer duplicats de la clau; aquest fet comportarà la reassignació de l’armariet.

Compartir l'armariet

L’alumnat que vulgui compartir l’armariet haurà de notificar-ho a Secretaria Acadèmica, en horari d’atenció al públic, mitjançant el full d’incidències. Cal fer constar el nom i cognoms de la persona amb qui es compartirà l’armariet. La còpia de la clau addicional no té cost, però també s’haurà de deixar la fiança de 20€ que es recuperarà en finalitzar els estudis a l’Escola.

Canvis en la titularitat de l'armariet

Cal notificar a la Secretaria Acadèmica els canvis de titularitat dels armariets per tal de disposar d’un control real de la distribució.

Retorn de la fiança i les claus

La fiança es retornarà a les persones que constin en els nostres arxius com a titulars de l'armariet, a canvi de la clau i el clauer identificatiu de l’armariet.