Anul·lació de convocatòria

L’estudiant pot sol·licitar anul·lació de convocatòria dintre del termini establert pel centre d’una o més assignatures matriculades que no pot cursar o que decideix no fer, de manera que no se li qualifiqui com a suspens ni li computi en el nombre màxim autoritzat de convocatòries per superar una assignatura.

L’estudiant pot sol·licitar l’anul·lació de convocatòria abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la docència de l’assignatura.

No s’acceptaran anul·lacions de convocatòria per a les assignatures de la matèria “Música de conjunt”. Es podran acceptar casos de força major i amb presentació dels justificants corresponents.(Normativa aprovada pel Consell de Direcció, 31-05-21)

L’anul·lació de convocatòria d’una assignatura no computa a efectes de l’aplicació de recàrrecs per matrícules successives en la mateixa assignatura

L’anul·lació de convocatòria no comportarà la devolució de l’import abonat.