Trasllat d'expedient

Resolució ENS/ 2969 / 2011, 21 de novembre

Estudiants de nou accés

Els estudiants d’altres centres superiors de música de l’estat espanyol poden sol·licitar el trasllat d’expedient per continuar els seus estudis a l’Esmuc. Si el trasllat és acceptat, l’Esmuc es posarà en contacte amb el centre de procedència de l’estudiant per demanar la documentació necessària.

Procediment 

En la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:

  • Carta de motivació.
  • Un currículum d’un màxim de 300 paraules.
  • Per les sol·licituds de trasllats de les especialitats de Direcció*, Interpretació i Pedagogia, un enregistrament audiovisual de 10 a 20 minuts que s’enviarà amb un enllaç que s’indicarà en la sol·licitud. L’enregistrament ha d'estar fet amb càmera fixa i ha d’incloure imatge i so del/la sol·licitant. És imprescindible que hi consti també la data de l’enregistrament; aquest haurà estat fet durant els últims 6 mesos.
  • Una còpia de l’expedient acadèmic actualitzat del centre on s’estiguin cursant els estudis.
  • Altres documents o suports audiovisuals que el/la sol·licitant consideri oportuns.

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a secretaria.academica@esmuc.cat  indicant en l'assumpte: TRASLLAT D’EXPEDIENT

 Resolucions

Les resolucions seran comunicades per escrit al sol·licitant a través del correu electrònic.

Termini per al lliurament de la sol·licitud 

 Del 3 al 28 de maig de 2021

Matrícula

En cas que el trasllat d’expedient sigui acceptat, la secretaria acadèmica contactarà amb l’estudiant per a realitzar la matrícula.

Tal com indica la normativa, l’Esmuc reconeixerà la totalitat dels crèdits superats de l’estudiant. El preu de matrícula d’aquests crèdits serà del 25%. 

 

Estudiants matriculats a l'Esmuc

Els estudiants de l'Esmuc que desitgin traslladar el seu expedient a un altre centre superior de música espanyol hauran de seguir el procediment i els terminis que estableixi el centre de destí.
Si el centre de destí accepta el trasllat, aquest serà qui ho comunicarà a l'Esmuc i sol·licitarà la documentació corresponent.

 

Una mostra d’una pràctica real de direcció davant d’una formació.