Exercici per als aspirants sense títol de grau professional

AVÍS: la durada de l'exercici s’ha adaptat a les mesures de seguretat. La prova pels aspirants sense títol de grau professional tindrà una durada de 30 minuts.

Contingut

L'exercici consisteix en un comentari a partir d’unes pautes donades pel centre d’una obra o fragment musical, que es presenta en partitura i en format àudio, en què l’aspirant pugui mostrar la seva formació musical. El comentari ha de versar tant sobre aspectes concrets de l’obra i de la interpretació presentada, com sobre aspectes generals associats a l’obra i al seu context.

L’aspirant podrà triar entre diverses obres d’estils musicals diferents corresponents als àmbits instrumentals (música antiga, música tradicional, música clàssica i contemporània, i jazz i música moderna) dels quals el centre ofereixi places. La durada d’aquest fragment musical és de cinc minuts.

El temps que disposa l’aspirant per a aquest apartat és de dues hores.

Atenció: per a la realització d'aquest exercici és imprescindible utilitzar un telèfon mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada (si pot ser portar una bateria externa carregada) i que pugui connectar amb la Wi-Fi i auriculars. És imprescindible disposar d’auriculars propis. 

Criteris d'avaluació

Es valora:

  • La correcció i el nombre dels comentaris referits a l’obra
  • La capacitat de relacionar aspectes concrets de l’obra amb aspectes més generals del context musical al qual pertany
  • L’adequació del llenguatge i de la terminologia emprats
  • L’expressió i comunicació

L’exercici específic computa un 5% per calcular la qualificació final i es puntua de zero a deu punts, sense decimals. Als aspirants amb el grau professional, se’ls computa el 5% amb la nota de 10/10. No realitzar l'exercici específic es qualificarà amb un 0.