Estructura, continguts i valoració de les proves d'accés

Curs 2021-2022

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues opcions, especialitat, àmbit o modalitat. A les proves extraordinàries de setembre, en cas que es convoquin, només podrà triar una opció.

En el cas que un aspirant es presenti a dues opcions i aquestes siguin una d’interpretació i una altra no interpretativa, haurà de fer les proves de la part A d’acord amb l’àmbit de l’opció d’interpretació.

En el cas que les dues opcions siguin no instrumentals pot escollir en quin àmbit vol realitzar la part A.

La prova consta de dues parts, ambdues selectives, amb diversos exercicis cadascuna. La nota conjunta d'ambdues parts representa un 95% de la nota final. Cada part té un valor del 50% d'aquest percentatge.

El 5% restant de la nota final prové de la possessió del grau professional: als/a les candidats/es que el posseeixen se'ls computa un 10 per aquest 5%. Els/les candidats/es sense el títol de grau professional poden fer un exercici específic. No realitzar l'exercici específic es qualificarà amb un 0.

AVÍS IMPORTANT: actualitzacions mesures COVID-19.

Exercici Afectació
A1 Dictat rítmico-melòdic Modificació de la durada: 20 minuts.
A2 Dictat polifònic-harmònic Modificació de la durada: 20 minuts.
A3 Anàlisi de partitura Modificació de la durada: 50 minuts.
A4 Anàlisi auditiva Antiga, Clàssica, Flamenco, i Tradicional Modificació de la durada: 30 minuts.
A4 Anàlisi auditiva Jazz i MM Modificació de la durada; 50 minuts.

A5 Prova instrumental

B16 Exercici d'interpretació

B17 Sessió de treball

B18 Lectura a vista-Improvisació-Baix continu

Donada l'evolució favorable de la COVID-19 i seguint les instruccions del Departament d'Educació, aquestes proves es realitzaran de manera consecutiva el mateix dia que la resta de proves instrumentals. No hi haurà preparació prèvia.

A5 Prova instrumental

B16 Exercici d'interpretació

Modificació en l'acompanyament:

Les proves de les modalitats de Cobla, Música Clàssica i Contemporània, Música Antiga i Música Tradicional Catalana es faran sense acompanyament.

Excepcionalment l’escola ofereix acompanyament en el moment de la prova per a les següents modalitats: 

  • Cante Flamenco: cal enviar el repertori com a molt tard 15 dies abans de la data de la prova a: departament.tradicional@esmuc.cat
  • Cant de Clàssica i Contemporània: cal enviar les partitures com a molt tard 15 dies abans de la data de la prova a: dpt.cicnorq@esmuc.cat 
  • Cant Històric de Música Antiga: cal enviar les partitures com a molt tard 15 dies abans de la data de la prova a: department.antiga@esmuc.cat

Per a la prova B16 de les modalitats de Cobla, Jazz i Música Moderna i Tradicional Catalana es podran realitzar sense acompanyament o amb acompanyament enregistrat prèviament. Si es fan amb acompanyament enregistrat, el dia de la prova s’ha de portar un dispositiu amb entrada jack o minijack (mòbil, tablet, ordinador portàtil, iPod, mp3) amb l’acompanyament o acompanyaments corresponents.

Excepcionalment per Cant de Jazz i Cant de la Música Moderna hi ha l'opció d'auto acompanyar-se amb un instrument (piano, guitarra,...) 

Per la prova instrumental A5 de Cant de Jazz i Cant de Música Moderna l’escola proporciona el trio acompanyant.

Exercici específic de Grau Professional Modificació de la durada: 30 minuts.

Contingut de les proves

Part A 

Té per objectiu avaluar els coneixements i les habilitats de l’aspirant.

Conté els següents exercicis:

 

Atenció: per a la realització dels exercicis d’Anàlisi auditiva, Dictats i Reconeixement auditiu és imprescindible utilitzar un telèfon mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada i que pugui connectar amb la Wi-Fi i auriculars. És imprescindible disposar d’auriculars propis.

Part B 

Té per objectiu valorar les capacitats de l’aspirant respecte als estudis que vol cursar. Aquesta part és diferent segons les especialitats:

 

Taula de baremacions general