Procés d'admissió

Com a requisit previ per poder accedir al Màster en Lied, cal acreditar una titulació de grau superior (240 crèdits ECTS). 

Aquesta titulació pot consistir en:

  • Títol Superior oficial d'ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.
  • Títol emès per una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país d'expedició l’accés a ensenyaments de màster.
  • Títol segons els sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consulteu casos particulars), sempre que la titulació adquirida faculti en el país d'expedició l’accés a ensenyaments de postgrau.

Caldrà que l'alumne tingui uns coneixement bàsics de l'idioma de la seva especialitat. En cas que no sigui així, convindria que durant la realització del màster faci algun curs de l'idioma.

A més, cal passar una prova d’accés presencial que té lloc durant el mes de juny i en la qual cal interpretar de 15 a 20 minuts de repertori liederístic de diferents estils i idiomes.

En determinats casos en què es vegi justificat, es podrà fer la prova d’accés per mitjans telemàtics. Caldrà pactar-ne les condicions amb el tribunal en cada cas.