ref.2018.22

Plaça temporal de professorat del Departament de Jazz i Música Moderna

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció per a plaça temporal de professorat a temps parcial pel 1r quadrimestre del curs 2018-2019:

   

Composició de Música Moderna II

1r quadrimestre curs 2018-2019

grup 1A: 1r Q, dimarts de 9 a 11h

grup 1B: 1r Q, dimarts d'11 a 13h 

(Referència 2018.22)      

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior deMúsica de Catalunya.   

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae i esbós de projecte docent (4 còpies de cada) personalment a RRHH despatx B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla 155 “Edifici l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 26 de setembre de 2018.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

   

   

Barcelona, 19 de setembre de 2018