ref.2018.20

Plaça  temporal de personal de suport a la docència

del Departament de Teoria, Composició i Direcció

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció per a plaça temporal d'acompanyant a temps parcial pel curs 2018-2019:

   

Repertorista direcció de cor

Previsió 05:00 hores setmanals

(Referència 2018.20)      

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae (4 còpies) personalment a RRHH despatx B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla 155 “Edifici l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 26 de setembre de 2018.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

   

   

Barcelona, 18 de setembre de 2018