ref.2018.16

Plaça temporal de professorat

del Departament de Música Clàssica i Contemporània

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de professorat temporal a temps parcial pel curs 2018-2019 per a l'assignatura de:

  

Percussió instrument principal,

 especialitat timbales i caixa

8 hores setmanals

(Referència 2018.16)

  

   

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae i un esbós de projecte docent (4 còpies de cada) personalment a RRHH despatx  B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 20 de setembre de 2018.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

                                    

                                                 

 

Barcelona, 12 de setembre de 2018