Tècnic/a d'Informàtica. Ref. 2016.19

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció d’una plaça de llarga durada de:

 

Tècnic/a d’Informàtica

(ref. 2016.19)

  

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

 

Requisits:

 

Titulació mínima: Enginyeria tècnica, diplomatura o formació professional de grau superior.

 

Coneixements específics:

 • Programació amb llenguatges PHP, .NET, HTML5, Python, Ruby, CSS, Javascript.
 • Coneixements en BBDD MySql, SQLite, PotsgreSQL, SQL Server
 • Us de sistemes de control de versions(Git)
 • Gestió d'infraestructures (gestió de clusters, microserveis, virtualització, Docker)
 • Administració de servidors Unix amb serveis d’infraestructura de xarxa (Ubuntu server, Centos, dhcpd, dns, ntp, squid, apache, nginx...).

 

Experiència mínima d’un any en lloc similar de feina.

Català nivell C

 

Funcions:                  

Realitzarà funcions de programador tècnic, documentació per l’usuari i utilització i manteniment de web, eines i instruments específics del seu àmbit, així com la  col·laboració en la definició i execució d’estudis, informes i projectes propis del nivell de formació exigit per ocupar-lo, d’acord amb la direcció del cap d’informàtica. En particular: 

 • Tenir cura de la gestió i manteniment dels sistemes operatius i de la xarxa de comunicacions de l’ESMUC.
 • Tenir cura del correcte funcionament del programari en fase d’explotació.
 • Assessorar i donar suport tècnic.
 • Elaborar la documentació tècnica i els manuals corresponents als projectes realitzats, recursos existents i altre tipus de documentació destinada als usuaris de l’ESMUC.
 • Col·laborar amb la definició d’anàlisis funcionals de nous projectes informàtics i realitzar la seva execució
 • Desenvolupar nous aplicatius per millorar el funcionament de l’ESMUC.
 • Realitzar funcions de programació informàtica a nivell d’infraestructura, sistemes, xarxes, ...
 • Implantar i posar en marxa sistemes d’infraestructura informàtica.
 • Ocasionalment assumir les funcions que li siguin delegades per absència del Cap.
 • Impartir formació personalitzada dirigit al personal de l’ESMUC, usuaris i tècnics en informàtica.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

 

Dedicació a jornada completa: 37,5 hores setmanals.

Incorporació: gener 2017

Retribució bruta anual: 26.374,31€ euros

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae per correu electrònic a rrhh@esmuc.cat, personalment a RRHH despatx  B- 220 (de 9h a 13:30 h) o per correu postal (A l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència de l’anunci.

La data límit per la recepció de les candidatures, incloent les que es presentin per correu postal, és el dia 22 de desembre de 2016 a les 13:30h.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

Barcelona 2 de desembre de 2016