Referències 2017.16 i 2017.17

  

Places temporals de personal de suport a la docència 

del Departament de Música Tradicional

  

 

 

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció per a places temporals d'acompanyant a temps parcial pel curs 2017-2018:

 

 

Pianista acompanyant de música tradicional catalana

Previsió 7:00 hores setmanals, a concretar amb la matrícula de setembre

(Referència 2017.16)

 

    

Baile per a conjunts i assignatures flamenc

Previsió 4:00 hores setmanals, a concretar amb la matrícula de setembre

 
 (Referència 2017.17)

  

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae (4 còpies) personalment a RRHH despatx  B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 26 de juliol de 2017.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

                                    

                                                 

 

Barcelona, 19 de juliol de 2017