Ref.2019.7

EDU1714/19 (ref. 2019.7)

- Auxiliar de Biblioteca de l’Escola Superior de Música de Catalunya.

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció d’una plaça temporal.

   

   

Descripció del lloc

Nom del lloc: Auxiliar de Biblioteca (grup 4 del Primer conveni col·lectiu de la Fundació Pública per a l’Escola Superior de Música de Catalunya 2008).

Unitat : Escola Superior de Música de Catalunya Localitat: Barcelona

Tipologia lloc: laboral

Jornada: inferior a la normal

Horari: 18:45 hores setmanals (horari de tarda)

   

Requisits de participació

Preferentment personal amb un vincle preexistent amb l’administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, que compleixin els requisits de participació.

Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir i acreditar els requisits següents:

- Titulació mínima: Batxillerat, BUP o equivalent

- Experiència mínima d’un any en lloc similar de feina.

- Català nivell C

Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que amb caràcter general estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.

   

Funcions

- Atenció a l’usuari: informació i referència i servei de préstec (altes i baixes d’usuaris, retorns, reserves, renovacions de documents i gestió de morosos);

- Senyalització i ordenació de la sala;

- Control d’estadístiques dels usuaris i fons utilitzat;

- Realització del procés tècnic d’identificació i registre de documents: segellar, magnetitzar, aplicar codis de barres i teixells, creació de registres d’exemplar;

- Restauració de documents;

- Suport en l’elaboració dels expositors temàtics i de novetats (retolació i canvis mensuals d’exposició, elaboració de llistes de novetats);

- Control de recepció de donacions;

- Suport en la gestió de documents duplicats;

- Suport en la preparació dels materials informatius de la biblioteca;

- Donar suport al personal tècnic bibliotecari i al cap de la biblioteca.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

   

Aspectes a valorar

- Formació musical realitzada en centres autoritzats pel Departament d'Educació

- Experiència mínima d'un any en biblioteques, centres de documentació, arxius o llocs de feina similars

- Nivell B2 d’anglès

- Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, Llicenciatura de Documentació o Grau d’Informació i Documentació

- Cursos de formació en l’àmbit de la biblioteconomia i documentació o en música

   

Forma d’ocupació del lloc

Contracte laboral temporal

   

Procediment

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae per correu electrònic a rrhh@esmuc.cat, personalment a RRHH despatx B- 220 (de 9h a 13:30 h) o per correu postal (A l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla 155 “Edifici l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència de l’anunci. Procediment de selecció:

1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

2. Una vegada feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal i/o prova per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

   

No seran admeses les sol·licituds que no presentin la documentació esmentada per participar en el procés de selecció.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció per no tenir els requisits de participació o no acreditar-los quan escaigui, o en funció dels resultats obtinguts en les diferents fases del procés de selecció.  

Atès el volum de candidatures que es podrien presentar a l’oferta, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades. Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

   

Termini

- El termini per a la presentació de sol·licituds, incloent les que es presentin per correu postal, finalitzarà el dia 22 de juliol de 2019 inclòs.

   

   

Barcelona, 11 de juliol de 2019