Convocatòria advocat/da

Advocat/da (referència 2018.3)

ATRI ENS1386/18 - Advocat/da a l'Escola Superior de Música de Catalunya

  

  

Descripció del lloc

 

Nom del lloc: Advocat/da (grup 1 del Primer conveni col·lectiu de la Fundació Pública per a l’Escola Superior de Música de Catalunya 2008).

Unitat : Escola Superior de Música de Catalunya

Ubicació: C. Padilla, 155 - Edifici L'Auditori. Barcelona

Tipologia lloc: laboral

Horari: 37,50 setmanals

 

Requisits de participació

Preferentment personal amb un vincle preexistent amb l’administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, que compleixin els requisits de participació.

Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir i acreditar els requisits següents:

 

-Títol universitari de grau o de llicenciatura en dret

-Experiència o coneixement en la tramitació expedients per a la contractació i redacció dels plecs de condicions.

-Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent

 

Funcions

 

-Gestió dels expedients  de contractació de béns, serveis i subministraments de l’ESMUC, incloent la redacció dels plecs de condicions, resolucions administratives i contractes corresponents.

-Gestió de convenis administratius i acords.

-Informes sobre proposta d’acords de Comissió Delegada i del Patronat. Arxiu de les actes dels òrgans de govern i de consulta.

-Assessorar sobre els drets de propietat intel·lectual

-Emetre informes jurídics, en qualssevol matèria inclosa la  laboral

-Donar suport tècnic en la defensa dels interessos de l'Escola en processos judicials.

-Estudi i resolució de qualssevol  qüestions legals vinculades a l’Escola

 

Aspectes a valorar

 

Experiència i/o coneixement en dret laboral del sector públic.

Experiència i/o coneixement  en convenis administratius

Experiència i/o coneixement en drets propietat intel·lectual

 

Forma d’ocupació del lloc

Contracte laboral temporal.

 

Procediment

 

Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb les còpies escanejades acreditatives de l’experiència i formació i breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic següent:  rrhh@esmuc.cat

 

Procediment de selecció:

  1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
  2. Una vegada feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

 

 

No seran admeses les sol·licituds que no presentin la documentació esmentada per participar en el procés de selecció.

 

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció per no tenir els requisits de participació o no acreditar-los quan escaigui, o en funció dels resultats obtinguts en les diferents fases del procés de selecció.

 

Atès el volum de candidatures que es podrien presentar a l’oferta, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

 

Termini

 

- El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 28 de gener de 2018.