Acompanyant

  

Plaça  temporal de pianista acompanyant

 

(Referència 2017.1)

 

 

 

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció per una plaça temporal d’acompanyant a temps parcial (jornada estimada: 3 hores setmanals) pel segon quadrimestre del curs 2016-2017:

 

 

Pianista acompanyant repertori de viola

 

(Departament de Música Clàssica i Contemporània)

 

  

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae (4 còpies) personalment a RRHH despatx  B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 27 de gener de 2017.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

                                    

                                                 

 

Barcelona, 18 de gener de 2017