ATRI-ENS 149818 (ref.2018.15)

ATRI-ENS-149818 Tècnic/a d'informàtica a la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ref.2018.15)

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció d’una plaça temporal de llarga durada.

   

   

   

Descripció del lloc

Nom del lloc: Tècnic/a d’informàtica (grup 2 del Primer conveni col·lectiu de la Fundació Pública per a l’Escola Superior de Música de Catalunya 2008).

Unitat: Escola Superior de Música de Catalunya

Ubicació: C. Padilla, 155 - Edifici L'Auditori. Barcelona

Tipologia lloc: laboral

Horari: 37,50 setmanals

   

Requisits de participació

Preferentment personal amb un vincle preexistent amb l’administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, que compleixin els requisits de participació.

Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir i acreditar els requisits següents:

-Enginyeria tècnica, diplomatura o formació professional de grau superior.

-Experiència mínima d’un any en lloc similar de feina.

-Programació amb llenguatge PHP.

-Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

   

Funcions

Realitzarà funcions de programador tècnic, documentació per l’usuari i utilització i manteniment de web, eines i instruments específics del seu àmbit, així com la col·laboració en la definició i execució d’estudis, informes i projectes propis del nivell de formació exigit per ocupar-lo, d’acord amb la direcció del cap d’informàtica. En particular:

· Tenir cura del correcte funcionament del programari en fase d’explotació.

· Assessorar i donar suport tècnic.

· Elaborar la documentació tècnica i els manuals corresponents als projectes realitzats, recursos existents i altre tipus de documentació destinada als usuaris de l’ESMUC.

· Col·laborar amb la definició d’anàlisis funcionals de nous projectes informàtics i realitzar la seva execució

· Desenvolupar nous aplicatius per millorar el funcionament de l’ESMUC.

· Realitzar funcions de programació informàtica a nivell d’infraestructura, sistemes, xarxes, ...

· Implantar i posar en marxa sistemes d’infraestructura informàtica.

· Ocasionalment assumir les funcions que li siguin delegades per absència del Cap.

· Impartir formació personalitzada dirigit al personal de l’ESMUC, usuaris i tècnics en informàtica.

· I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

   

Aspectes a valorar

-Experiència en lloc similars.

-Coneixements específics:

   - Programació amb llenguatges PHP(Symfony), HTML5, Python, Javascript , AJAX.

   - Coneixements en BBDD MySql

   - Us de Doctrine

   - Plataformes Linux i Microsoft

   - Us de sistemes de control de versions(Git)

   - Metodologies àgils Scrum, Kanban

   

Forma d’ocupació del lloc

Contracte laboral temporal.

   

Procediment

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae per correu electrònic a rrhh@esmuc.cat, personalment a RRHH despatx B- 220 (de 9h a 13:30 h) o per correu postal (A l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla 155 “Edifici l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència de l’anunci.

Procediment de selecció:

1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

2. Una vegada feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció per no tenir els requisits de participació o no acreditar-los quan escaigui, o en funció dels resultats obtinguts en les diferents fases del procés de selecció.

Atès el volum de candidatures que es podrien presentar a l’oferta, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

   

Termini

- El termini per a la presentació de sol·licituds, incloent les que es presentin per correu postal, finalitzarà el dia 16 de setembre 2018.

   

   

   

 Barcelona, 3 de setembre de 2018

____________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.

Es permeten comentaris:

No