Perfil del contractant

La FESMUC, fundació amb finalitats docents, sotmesa al Text refós de la Llei de contractes del sector públic (RDL 3/2011 de 14 de novembre), forma part del sector públic.

La informació sobre els concursos i licitacions que promogui la FESMUC es pot consultar al web de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat.

La nostra adreça i telèfon d’atenció són:

C/ Padilla, 155 08013 Barcelona

Tel.: (+34) 933 523 011

Fax: (+34) 933 497 108

www.esmuc.cat

contractacions@esmuc.cat