Tècniques de composició dels segles XX i XXI

Dades generals

Nom de l'assignatura Tècniques de composició dels segles XX-XXI
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r i 2n quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Professor convidat
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Tècniques compositives III i composició principal 6.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aplicar les principals tècniques i mètodes de construcció i organització musical desenvolupats al llarg del segle XX fins a l’actualitat.
 • Seleccionar les tècniques a utilitzar en el procés de composició valorant la seva coherència estilística i formal en relació a l’aproximació estètica i musical que es persegueix.
 • Desenvolupar criteris i metodologies d’experimentació i recerca de nous mètodes constructius en la composició d’obres musicals, i una sensibilitat crítica però oberta envers les noves propostes.
 • Derivar i abstreure conceptes d’organització musical en relació al material emprat i saber-los adequar i aplicar a diferents contextos musicals.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • L’obra musical com a estructura formal i com a procés.
 • Propostes d’organització i concepció temporal i les seves implicacions a nivell formal i perceptual.
 • Serialisme, indeterminisme, micropolifonia, aleatorietat, modulació mètrica, minimalisme, postestructuralisme, microtonalitat, música espectral i altres iques i tendències.
 • Grafismes i altres notacions simbòliques.
 • Noves tècniques i possibilitats instrumentals i sonores.
 • Nous formats de representació musical com a alternativa al context concertístic tradicional.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Sessions setmanals col·lectives.
 • S’assignaran treballs de construcció musical a partir de les tècniques tractades.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 15%
Resolució d'exercicis plantejats a classe Avaluació continuada 80% (20% per exercici)
Entrega de dossier final Final de curs 5%

 

Fonts d'informació bàsica

Partitures, lectures i enregistraments específics en cada cas.