Taller d'anàlisi II

Dades generals

Nom de l'assignatura Taller d'anàlisi II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició quadrimestral
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 22,5
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 12,5
Professor/a Josep Río-Pareja
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha prerequisits

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aprofundir en la lectura de les partitures i l’escolta musical, i inspirar un ús creatiu de l'anàlisi.
 • Seleccionar i diferenciar els diferents de elements constructius fonamentals que constitueixen la base organitzativa les obres, i relacionar aquests amb la resta d’elements secundaris que integren la seva superfície total.
 • Reconèixer i diferenciar els diversos elements estructurals i la seva interdependència a nivell formal i de llenguatge musical.
 • Entendre la interdependència general entre forma i idea, i relacionar-les amb diferents concrecions particulars de l’obra.
 • Cercar l’equilibri o tensió dinàmica en l’obra musical mitjançant les tècniques analítiques descriptives i aquelles prescriptives, utilitzant diferents aproximacions o perspectives al fet musical.
 • Aprofundir en la connexió entre el raonament analític i la intuïció musical present en l’audició i la interpretació.

  

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Perspectiva històrica.
 • Trets fonamentals de l’estil, el gènere, el llenguatge musical (modalitat, tonalitat, atonalitat) i la forma musical.
 • Elements constitutius i les seves relacions vers el tot musical complex:
  • melodia, frase, període, motiu.
  • tempo, metre, ritme.
  • textura, timbre, registre, àmbit, progressions harmòniques, processos cadencials, moviments tonals i modals.

  

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes col·lectives setmanals.
 • Es treballaran els conceptes teòrics i les metodologies analítiques aplicades a les obres concretes del repertori dels propis estudiants, amb la idea de veure l’anàlisi en acció. D’aquest treball de classe  es demanarà fer un recull d’anàlisis que serà un dossier del repertori final analitzat al llarg del curs.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, les presentacions orals i el treball final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Es valoraran els següents aspectes:  
Participació i aportacions a classe 20%
presentació oral i interpretativa del repertori “propi” analitzat 40%
Presentació del recull d’anàlisis 40%

 

Fonts d'informació bàsica

 • CADWALLADER, Allen Clayton and Gagne, David: Analysis of tonal music: a Schenkerian approach. New York: Oxford University Press, 1998.
 • COOK, Nicholas: A guide to musical analysis. New York: G. Braziller, 1987.
 • COOPER, Grosvenor and Meyer, Leonard B.: La estructura rítmica de la música. Barcelona, Idea Books, 2000.
 • DUNSBY, Jonathan and Whittall, Arnold: Music analysis in theory and practice. New Haven: Yale University Press, 1988.
 • FORTE, Allen y Gilbert, Steven E.: Introdución al Análisis Schenkeriano. Barcelona: Idea Books, 2002.
 • KÜHN, Clemens: Tratado de la forma musical. Barcelona: Idea Books, 2003.
 • LARUE, Jan: Anàlisis del Estilo Musical. Barcelona, Labor, 1989.
 • LESTER, Joel: Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Madrid: Akal, 2005.
 • SALZER, Felix: Audición estructural; coherencia tonal en la música. Barcelona, Labor, 1990.