Direcció de cor Principal (1-6) (promocions 2014 i següents)

Dades generals

Nom de l'assignatura Direcció de cor principal (1-6)
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r i 2n quadrimestre
crèdits ECTS 30
Valor total en hores 900 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 120
Hores per treballs dirigits (no presencials): 100
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 500
Professor/a Johan Duijck i Josep Vila
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha prerequisits per cursar aquests assignatura.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Relacionar directament el gest amb l’evolució musical de l´obra.
 • Vivenciar i aplicar la relació tensió-distensió en el moviment del cos.
 • Disposar de recursos comunicatius, partint del gest, que permetin al futur director fer arribar les seves iniciatives de forma clara i adequada.
 • Aprendre el gest a partir de la posició inicial idònia de cada estudiant.
 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i els recursos técnics de la veu cantada i de cada família instrumental, per poder-s´hi adreçar de manera adequada.
 • Aproximar-se amb profunditat i amplitud de perspectives al repertori musical estàndard, per aplicar-hi i relacionar-hi tot allò après en altres àmbits.
 • Trobar tant com es pugui la relació entre el que ès essencial en la música i en la direcció.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Estils musicals diversos. Heterogeneïtat i riquesa del repertori. Repertori instrumental i vocal.
 • Necessitat del director com a centralitzador i unificador.
 • Diferenciació del coneixement pràctic i el purament teòric. L’orquestra i el cor com a realitat viva que cal treballar en el moment present i en circumstàncies constantment canviants.
 • Tècniques d’estudi i d’assaig.
 • Perfeccionament de les habilitats comunicatives, expressives i tècniques que configuren la interpretació des del punt de vista de la direcció d’orquestra i de cor. 
 • Anàlisi i interpretació dels diferents estils musicals.
 • Interpretació pública en contextos i situacions diversos.
 • Incorporació d’un repertori heterogeni i ric, i de les tècniques especifiques que comporti.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • L’avaluació general serà continuada durant tot el curs.
 • Concretament es farà una avaluació inicial d’orientació i una avaluació de cada terç de quadrimestre (aproximadament cada 10 sessions).
 • A l’hora de avaluar i qualificar es tindran en compte els següents punts:
  • Capacitat de fer la síntesi entre el coneixement conceptual i la pràctica de la direcció d´orquestra o de cor.
  • Capacitat de crear apunts coherents i pràctics a partir de les explicacions fetes a classe.
  • Avaluació del grau de desenvolupament de la comprensió vivencial de l’obra i la seva respectiva capacitat expositiva vers els altres, i molt especialment vers els músics de l’orquestra o els cantants del cor.
  • Estudi profund i exhaustiu de les obres indicades. Realització regular de treballs sobre les obres i autors escollits. Actitud en el grau de voler aprofundir en els coneixement essencials.
  • Progrés en la relació gest – música , especialment en les sessions regulars amb l´orquestra o el cor, i el concert final.
  • L’avaluació i la qualificació tindran en compte principalment, però no exclusivament, el criteri del professor. 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 5%
Primera avaluació Primer terç del quadrimestre 25%
Segona avaluació Segon terça del quadrimestre 30%
Avaluació final Final de curs 40%

 

Fonts d'informació bàsica

Partitures i enregistraments en funció del repertori a treballar cada quadrimestre.