Composició aplicada a l'ensenyament

Dades generals

Nom de l'assignatura Composició aplicada a l'ensenyament
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 8
Hores per treballs dirigits (no presencials): 25
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 22
Professor/a Josep Margarit
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Metodologies d'anàlisi musical i Fonaments de composició.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Valorar la necessitat de l’acció compositiva en relació a l’acció pedagògica.
 • Entendre la diferència i la relació entre creació lliure i creació dirigida.
 • Aprendre i entendre els principis constructius bàsics d’una obra tonal.
 • Aprendre els elements essencials per a l’harmonització d’una melodia.
 • Conèixer diferents formes d’acompanyament i saber aplicar la més adient a cada situació, context i objectiu concrets.
 • Adquirir les nocions bàsiques d’instrumentació aplicades a la creació d’acompanyaments.
 • Saber dissenyar i escriure un exercici en funció de l’objectiu per al qual es destinarà.
 • Descobrir les possibilitats de la reducció rítmica i de la re-escriptura com a formes particulars d’escriptura i de re-creació.
 • Sentir la necessitat d’un nivell alt de reflexió personal al voltant de la creació per tal de poder utilitzar-la adequadament en l’ensenyament.
 • Aprendre a establir una relació de re-alimentació entre el raonament analític i la intuïció musical present en la creació i valorar la importància de l’anàlisi en relació a la composició.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Construcció de melodies amb un objectiu pedagògic:
  • per treballar qüestions intervàl·liques, en dictat o en lectura entonada
  • per treballar qüestions rítmiques, en dictat o en lectura rítmica
  • per treballar qüestions formals bàsiques
  • per treballar qüestions de creació
 • Creació de cançons per a nens:
  • rítmica i mètrica del text
  • relació melodia i text
 • Harmonització de melodies i cançons populars:
  • creació d’un baix harmònic
  • textura harmònica
  • textura imitativa
  • escriptura pianística
  • escriptura coral
 • Instrumentació de les harmonitzacions:
  • per instrumental Orff
  • per grup de flautes
  • per grups instrumentals diversos: corda, vent, ...
 • Tipus d’acompanyament
  • acompanyaments rítmics
  • acompanyaments vocals
 • Escriptura d’exercicis tècnics
  • delimitació del problema tècnic (so, mecànica, etc.)
  • context musical adequat al problema
 • Arranjament i adaptació d’obres
  • arranjaments instrumentals
  • adaptació a nivells pedagògics
  • adaptació a objectius pedagògics
 • Reducció rítmica i re-construcció d’obres
  • realització de reduccions rítmiques
  • estructuració de l’obra per nivells/estadis
  • utilització de la reducció rítmica com a eina pedagògica

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Sent una assignatura específica pels alumnes de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General i de Pedagogia de l’instrument, es treballarà sobretot en la recerca de recursos compositius que facilitin la seva futura tasca docent. Aquests recursos compositius es fonamentaran en dos principis bàsics: la vàlua musical i la funció pedagògica. Per tant, es tractarà de congeniar aquests dos principis de manera que no només no s’anul·lin sinó fins i tot al contrari es derivin mútuament l’un de l’altre.
 • L’aplicació de la composició a la pedagogia es farà per tant a partir d’una reflexió que permeti, en cada cas, connectar un concepte o recurs de l’una amb una necessitat o un problema de l’altra.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Avaluació inicial i Introducció: 2 sessions
 • Harmonització de melodies: 4 sessions
 • Creació de melodies: 4 sessions
 • Música i text: 4 sessions
 • Qüestions rítmiques: 4 sessions
 • Instruments: 4 sessions
 • Arranjaments: 4 sessions
 • Reducció rítmica: 4 sessions
 • Presentació de treballs: 2 sessions

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es valoraran els següents aspectes:

 • la comprensió dels diferents conceptes presentats,
 • la capacitat creativa en relació a les necessitats pedagògiques,
 • la capacitat de crítica i correcció dels propis treballs,
 • el sentit crític i el raonament en la justificació dels treballs,

i s’avaluaran en les següents formes:

 • en la participació i en les aportacions a classe,
 • en la resolució dels problemes i exercicis plantejats a classe,
 • en el comentari de lectures i exercicis per fer a casa,
 • en els projectes.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Treball a classe Avaluació continuada 10%
Fulls de treball Avaluació continuada 30%
Treball d'harmonització Sessió 8 15%
Treball de cançó Sessió 16 15%
Treball d'arranjaments Sessió 24 15%
Treballs lliures Sessions 27-30 15%

 

Fonts d'informació bàsica

Partitures, lectures i enregistraments específics en cada cas.