Anàlisi musical I

Dades generals

Nom de l'assignatura Anàlisi I
Tipus d'assignatura Obligatòria per CiC, Musicologia i TiCiD
Impartició 1r i 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Josep Margarit, Fèlix Pastor, Manel Rodeiro
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Metodologies d'Anàlisi Musical i Fonaments de Composició.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Formular la unitat indissociable que constitueixen la forma i la idea en l’obra de construcció orgànica.
 • Reconèixer i diferenciar els diversos elements estructurals i la seva interdependència a nivell formal i de llenguatge musical.
 • Desenvolupar una actitud i metodologia d’estudi i aproximació a l’obra musical des d’una perspectiva analítica i musical.
 • Valorar críticament les principals metodologies d’anàlisi i les seves aptituds i limitacions respecte a les característiques de l’obra objecte d’estudi.
 • Contextualitzar els elements constructius de l’obra en relació al pensament de l’època. Entendre l’anàlisi musical com a interpretació, sondeig de texts pautats que permeti descobrir la pulsió interna de la música des de diferents angles. Arribar així, aconseguint un màxim d’informació, a un coneixement sintetitzat, a una concepció global de la partitura.
 • Possibilitar la comprensió de conceptes analítics derivats de les teories de H. Schenker, com projecció lineal de la música, tipus de moviment espaial i la seva repercussió estètica, multilinealitat en la melodia que amaga un sentit polifònic, recursos expressius dels diferents registres, etc.
 • Posar en evidència els factors musicals que contribueixen en la configuració de la corba de tensions que donen interès i seguiment a la música, des dels conceptes més primaris de la noció d’interval, o la regularitat del ritme, fins a les grans densitats harmòniques o flexibilització temporal de les músiques aleatòries, sense perjudici de l’enriquiment tímbric dintre del progressiu imaginari espectral.
 • Valorar el sentit de les proporcions temporals en una composició musical d’acord amb els seus nuclis sobresortints i punts d’articulació del discurs, rítmics i fraseològics. Constatar conceptes arquitecturals com els de l’equilibri i la simetria o, per contrapartida, la descompensació i tensió, així com possibles aplicacions de la “secció àuria”. 

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Estudi i aplicació de diversitat de mètodes i eines analítiques amb especial èmfasi en l’anàlisi Schenkerià.
  • Tècniques de reducció estructural: l’esquelet harmònic.
  • Procediments d’expansió i derivació harmònica.
  • La forma com a expansió i prolongació estructural.
 • Estudi de l’espai sonor i la seva progressiva evolució a través la Historia.
 • Elaboració lineal, estratificació de registres, densitat, equivalència d’octava, i gran paleta registracional que connecta amb el concepte orquestral.
 • Comprensió de l’evolució del llenguatge i la motivació dels grans “ismes” particularment a través de l’anàlisi post-schenkerià.
 • El sistema modal, el sistema tonal, atonalitat i introducció a tècniques analítiques de la música del segle XX.
 • Importància del paràmetre rítmic en el sentit estructural. Dimensions temporals, sentit de les proporcions, geometria i configuracions, increment de l’activitat rítmica, mòduls rítmics, etc. 

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Aprofundiment progressiu en les principals eines i metodologies analítiques.
 • Estructuració en base a dimensions i nivells de l’anàlisi, i aproximacions analítiques a l’objecte musical. 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 10%
Resolució d'exercicis plantejats a classe Avaluació continuada 10%
Resolució de treball i lectures per fer a casa Avaluació continuada 10%
Treball o Examen de mig curs Aprox. sessió 15 30%
Preparació i Presentació projecte final A partir de la sessió 15 10%
Entrega del projecte final Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • COOK, Nicholas: A Guide to Musical Analysis. Ed. Oxford University Press, Oxford, 1994.
 • FORTE, Alan y GILBERT, Steven E.: Introdución al Análisis Schenkeriano. Ed. Labor, Barcelona, 1992.
 • SCHENKER, Heinrich: Free Composition. Ed. Longman, 1979.
 • SCHENKER, Heinrich: Five Graphic Music Analyses. Ed. Dover Publications, New York, 1969.
 • NEUMEYER, David and TEPPING, Susan: Analysis of tonal music: a Schenkerian approach. Ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1992.
 • NARMOUR, Eugene: Beyond Schenkerism. Ed. Univerity of Chicago Press, Chicago, 1977.
 • SALZER, FELIX: Structural Hearing. Ed. Dover Publications Inc., New York,1982.
 • BERRY, Wallace: Structural Functions in Music. Ed. Dover Publications Inc., New York,1987.
 • Revista “Quodlibet”.
 • “Música d’Ara” A.C.C.
 • “Music Theory Spectrum” Ed John Clough
 • “Sonus” A Journal of Investigations Into Global Musical Possibilities. Pozzi Escot, Editor.
 • Aspects of Schenkerian Theory. Ed. David Beach YALE Y-449
 • MENÚS, Nicolas:Heinrich Schenker, une introduccion. Mardaga ed.
 • TOCH, Ernst: Elementos constitutivos de la música (Armonía, melodía, contrapunto y forma). Idea Books.
 • PERLE, George: Composición serial y atonalidad. (Idea Books)
 • ANSERMET, Ernest:Escritos sobre música. (Idea Books)
 • ROSEN, Charles: “The Romantic Generation. Harper Collins ed.
 • MORGAN, Robert: Antologia de la música del siglo XX. ed. AKAL
 • Partitures, lectures i enregistraments específics en cada cas.