Anàlisi III (nova Anàlisi II)

Dades generals

Nom de l'assignatura Anàlisi III
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Manel Rodeiro
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Anàlisi I i Fonaments de Composició.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aprendre coneixements específics sobre els prototips i unitats sintàctiques significatives en l’estructura i organització de l’obra musical.
 • Realitzar crítica i valoració pròpia de l’obra musical en relació a: el sistema emprat, la construcció formal, la significació estètica i expressiva.
 • Realitzar una anàlisi qualitativa dels diferents processos configuradors de l’obra musical i no restringida al reconeixement o classificació de formes donades.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Introducció als conceptes de Sistema, Forma i Obra com a models generals de: Elaboració, Invenció i Creació. Conceptes: 
  • Sistema: Categories, Relacions, Ordenades, Processos/ Modulacions
  • Forma: Proposicions, Referències, Coordenades, Correspondències
  • Obra: Expressió
 • Anàlisi última dels conceptes de Sistema, Forma i Obra. Conceptes:
  • Epistemologia, Explicació, Validesa
  • Hermenèutica, Comprensió, Veritat
 • Anàlisi qualitativa. Lògica del discurs, El transitori

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Introducció progressiva i sistemàtica a principis i elements configuradors d’una eina d’anàlisi i estructuració del pensament de la música.
 • Presentació i discussió pormenoritzada de conceptes d’estructura i llenguatge íntimament  relacionats amb altres disciplines humanístiques, científiques i artístiques.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 10%
Resolució d'exercicis plantejats a classe Avaluació continuada 10%
Resolució de treball i lectures per fer a casa Avaluació continuada 10%
Treball o Examen de mig curs Aprox. sessió 15 30%
Preparació i Presentació projecte final A partir de la sessió 15 10%
Entrega del projecte final Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • FORTE, Allen y GILBERT, Steven E. Introduction to Schenkerian Analysis. Nueva York. Londres. Norton and Company, 1982.
 • LaRUE, Jan: Análisis del estilo musical. Barcelona. Labor, 1989.
 • LENDVAI, Ernó: Béla Bartók An Analysis of his Music. Londres. Kahn & Averill, 1971.
 • SALZER, Felix: Audición estructural. Coherencia tonal en la música. Barcelona. Labor. 1990.
 • SCHÖNBERG, Arnold: Fundamentals of Musical Composition. Londres. Faber and Faber, 1967.
 • Partitures, lectures i enregistraments específics en cada cas.