Recerca

La recerca és un dels principals trets característics que identifiquen el departament de sonologia de l’ESMUC. Ja desde la seva fundació, el departament de sonologia ha estat sempre vinculat amb projectes de recerca, ja sigui a títol institucional o departamental mitjançant col.laboracions amb altres centres de recerca, o gràcies a la iniciativa individual dels nostres professors.

D’acord amb el pla estratègic de l’ESMUC del 2009, un dels aspectes centrals a treballar de cara al futur és la funció de l’ESMUC com a generadora de coneixement i, en aquest sentit, la recerca s’incorpora en el si dels departaments. Per tal d’assolir l'excel·lència en el camp de la sonologia, cal promoure la continuació dels estudis de l’ESMUC més enllà dels màsters per formar un cos de persones doctorades. Per fer-ho, és necessari establir acords amb universitats (només elles poden expedir els títols de doctor) per definir els programes de doctorat.

Per dur a terme aquesta tasca, dins el departament es disposa de 3 doctors. A més a més, la alta professionalització i especialització de la resta de professors aporta el complement idoni per dur a terme la recerca sonològica que també ha d’incloure la indústria i els escenaris.

La recerca duta a terme al departament s'organitza segons projectes, alguns dels quals són/han estat finançats per diferents institucions públiques i privades. També s’ofereix un suport formatiu als estudiants de batxillerat que fan el seu treball de recerca en algun àmbit relacionat amb la sonologia.